Skip to main content

Full text of "Dielo Truda"

See other formats


Л- 102 


ПЕНА ЮЛСЕІІТОВ 11 Ю И Ь — 

л і* і у с: т 

НМ я. 


«,ВкІФ ТнпиЬк- и 4 Ы 1?іѢ йтаЯнг N V. 


11'Й г ел 
іиланмп 


ДВА ГОДА БОРЬБЫ 


ТІсиЗДИн мгт іі ддоядетысф 'ИнрЫЗк; 
!і|>у ми; фаішііш ь ІкчізіміИ . Фзднкш 
и течении ѵі іі.х крйПіѴвііА х~ щ-иі іХібм 
,ш к лойсл^ і шиік ш и г іюрлжпі = «і а 
іиз^і,іаіііііп:і , Редко мпі?іыі'а с*ііс«л удм- 
й.і І-.ІІ, . ті .і и г. Т ІІЯ ІТѴІ- и: Аі^наіл' СО 
считать :іі' зійДМіам; защитиМдародДі іі ,к 
I :-.| I под ГкіШШііфйІк, Іісаьчт д«і)Ю- 
|Ніё іі ік-.ин гир .1 Й&рдй&йА, .ц рвййве І 1 в«- 
ічна'і И . II |іі-:".и'НММІІ ІІіГСИДТ ГВД І 1 И; - 4 - 1 ' 

тп.|іі-лі ііпс. п , з < , іНпЛ'Ц уиШ’НМ-М ЙСфДИійІІІІЕ Н 4 

Арагонском дрР<іГГГРі Т 1 ІЙИКЙІЯМ * рядсе- 
>■■.< ицна . 1 - .или : ь куіі Щірлтърки ни ,і»«і м - 


ЕТТЬ, 

ІіОи С^н'ннть клрг>’ ИслоіміН і».Я“ 
НА’Иі СОД.І- с іенйрімнііеіі ь.іріі'Л. ігг> 111 !. і у - 

нліМШг ■нсінар п|ііДіЛі!і ; -іл'ни<ѵ грлиліік;"«> 

жл.и-іы»ых, іид’іймлд ѴСГР^Л'я* фииіііпнл і: 
,і т>:| Ші пміиійкі’ужитслыіих : • 
ІіНЛК :п|і міі' дни. Іі НЮЛС I - И ИСіі Жі^И 

П ыл-ів талі*» фщноевски-? «сАЦ- 

.іэ&ііыі 1 иг-жду соГ.окіі фашисты и им-ми 

ті?і№И1 прОИ. Л 1 ММЛ1ІІ лігкикИЧ іиДіи'ОІ 11,1 
уЪЯХХі- II 1 сіі'фк іі II к рлСЩ>ри«СИІіЛ Ь 

дву* тр^з'сІі етушіи. И І копфой они ИіѴ 
мгъаки (мрИі фиіьяііси, нр4ідрлОіа.і гм ■ 
іи реіфутоп Л‘М докигнйййян И явлли** 
іііі и сван* іфмнм 

ОДШіМі^ЛЙІНІо «г и пм х.*,рИИ 11 ^ 1 я 1 и.і ‘К |,|Л 

гс НМЛ іі м* -} ■.: і. ■■■ .. .годом ^Л 11 ' 1 П#|Ѵл 

ИИІСІСДОВІІТРДІІІІЧІ » илстиДиМНО. ГфІѴИ'і 11 ■ 
н Ѵи*№Ъ «ол І!|*ЛЛд№М ипуыоіі ік- 

,,Лх г ідііі 111Н ІI.. РИН 1*1 КИЧ Г1в>|,г 1 м ' ■' 

ШіШСЬ ЦРИМКИШ* УНИЧГРВД^ИС* ** 
ІИКТПИіШ, ‘даЩІІЛаВШІ^ ПЙЦІІЖЛіКИ »«>' 
ЦЦАЖ імг■чтц^црсі'Ті.иіЙіЯіЧ ІЛ«І 5 ,лйр 
іи»(г г лШИ-НДО 1 ••■І. , 1н Р : » ібИТ.ВС I' ИКОГ ? ' 1 

гг^улдрмггіі«, Кйіорьс іім.и-доііотМ. 


0 Г|иИНЧ; 11 МЛО ШМИУН^Піиу Щ СіШО.'КЧІДОІі’ 
МОГРІ ГМрОДННЯ МІкГС II ІІ» ІЧЧЗЛИ І ІІІІІМ 

НСрМкіДй Рі ■рфі.'л.ікОіде» 1 1 ;і_п-иііи.іи 
іл^и-ѵи исенннынЙ дпнфйпис:тлыл і* 
[Іі.іДг.І ІІ ІІ ІІ і Чл | а-у. І^ІК .ШПь-і'- р іѵ: II 

Км с тгя р<и'№ 1 № и саіір.иьииг (*і»р *■• 

|І|РН ЛПИібіііНІІІІСЖОН 1ІІГИРЫИЦ, ПрИИГДШИк 
|.Ч< III Крд іі пропас ІИ, СТТк І»С»УѴс*ЬГіІР - 10 - 

і гі-п-^іИр сл<д«ти«, йа-пгррил. пейрсрип- 
ііаПі Цпііі 4иил*Лѵ! | Кч иргіт.'ііирдіііі и іірудв- 
1 ѴМ 44 ЛИД. укіЛЛЛ^ЕиіЦ! II ГЧГТИМЧІ ІІ ІІІП. ■ 
м.іи. ц Іійвгрш Л* Ы*1 \ Ьіс.мгі I» 
(,'КНіШІ итрфйКІІІСТСННІИ СЙСКфШО; п&‘ 
ИіорЩі ѵп^мігіящ нШтрРГ. ііЙмднд, прйла 
кіиігім и м^і.-иі\‘ т і'Гтра .рсліогад др>мв'- 
МіиГІПІКХ .Хі-'М' 'кСр-ДПИ^' |! С'Гп ріі! г -м- 

п всч«тііі! и ; ; ^цйтмОи лаквРйЧ, цпп-крг.ч 
I -II I* іііКАІшиміІ ніМішгіШ *М‘ 

І^лкгиигди^ мі^вог0 <<іінглл*лчи и ю* 

щпіиШІ 

•* ■ # 


Рі&ЖМ Хй«Пі П.ЗИЧМН н.і лі 
,!чй птіьтНН МЧИМьйОЙ ІМНИММ- 
, ,,, » і ..иѵ^ілЛигіітСЖ Ж*Лі?ДЕА№, траж- 
ІІІФЪ ІММЧ4ЫЯ (ічиціеіЦяѵлті 
*„« и (ПНИ рд(к«ицд Я ьрсс вч'пі 

с™?»* **™»*»ь: 

. п лі; чРннмдіпШЧІойіЯ ірі‘з’ ■’ 1 - ■ ■ 

,, , ,т, і. . — ... 510-імг^., 

ГЙСѴДЛІ^СІШЧ ІІЙРЙЦ^'ЙІ Й^ЯИЬі|#ШІПК* и 

мыдух*. ІІЙСІ Іі.-:. 1 «нгшій* гм I. 

[іепѵуілі ■ ііѵмі рийнчия ііргяінплингі, >■ 
гіеііі. ^^кЧІІІЛ II гѵлл НРІШЫИ иі ИНД ад 

,у ііі^іііркііглГІ «кі'н іс м Еіі р^-Ч 'і ... 

а ^гі.ін^ С*М 0 УИР*«Р*І*И Ш" 

ц ѴЛ „ ;•, ІМ.ОѴ ІІ ИіфіИИ (ЧгыІІгМОьТЕ* Л^ІГіиі 

кгфі.Гіѵ іг іі[іі>ТРР |(**ІЧИІМВ Н прпжиа к ЛІИ ИЮНЬ — АВГУСТ 


мо Л й И пп^п Р пл ВОЛЮЦ » ия мысл илась необходи- 
Рабочие , п':' К0И П0беды над Фашизмом, 
ряжении п 1 Р ССТЬЯНе имели в своем распо- 
ные птиті * 1Ьные ’ осязаемые социаль¬ 
ности і' Іческие и экономические цен- 
іЬяіпичѵ? РЫе ° смыслива ли их борьбу с 

?е„ность° и И г“ро 3 И з У Г а я,„ Э " ТуЗИа3 "' Жерт ‘ 
™>ял„ анархисты НКТ-ФАИ*™"' ”° 3 ' 

беопт| Я нпй а «° ДНОГО ф Р° нта ”. т. е. для ли- 
“ нои буржуазии, коммунистов и со- 

егов . это движение против фашиз¬ 
ма было ничем иным как восстанием про¬ 
тив правительства и республики, и при 
ом оолее опасным, чем фашистское, гене¬ 
ральское. Поэтому, с первых дней’ и до 
сего момента, его подавлению оказыва¬ 
лось оольшее внимание, чем организации 
пооеды над генеральскими бандами. Ли¬ 
берально-буржуазное правительство ,,на¬ 
родного фронта”, возглавлявшееся Гира- 
лем, делало все возможное, чтобы кана¬ 
лизировать это движение и приостановить 
рост влияния НКТ-ФАИ: разоружало их 
милиционные отряды и не допускало их 
членов к участию в борьбе с фашизмом и 
почти ничего не предпринимало для пода¬ 
вления генеральского восстания и предот¬ 
вращения фашистского дессанта па мате¬ 
рик. В результате этой преступной поли¬ 
тики, граничащей с изменой, фашистские 
банды перевезли в Испанию иностранный 
легион и мавров и двинулись вдоль пор¬ 
тугальской границы, захватывая город за 
городом, провинцию за провинцией, пока 
не были остановлены под стенами Мадри¬ 
да. Результаты этого похода до зубов 
вооруженных фашистских банд против 
безоруженной и необученной рабочей 
милиции огромны: простой генеральский 
бунт превратился в настоящую граждан¬ 
скую войну, которая в свою очередь почти 
немедленно превратилась в войну Италии, 
Германии и Португалии, за спиной кото¬ 
рой пряталась Англия, против Испании, 
при дружественном фашистам „нейтрали¬ 
тете” остальных стран, включая Россию. 

Захватив пограничные с Португалией 
провинции, фашисты об’единили разроз¬ 
ненные гнезда восставших гарнизонов, 
приобрели глубокий тыл и контроль пор¬ 
тугальской границы, через которую в изо 
билии потекло вооружение, амуниция, 
продовольствие, нефть и бензин, достав¬ 
ляемые Италией, Германией, Португалией 
и английскими консерваторами. Одновре¬ 
менно с этим, французский премьер, соци¬ 
алист Блюм, в угоду английским капитали¬ 
стам, выдвинул теорию нейтралитета, ко¬ 
торая, реализования в форме Комиссии по 
Невмешательству в испанские дела, (в ко¬ 
торую пригласили Италию, Германию и 
Португалию!), на деле превратилась в бло- 
! адѵ лоялистской Испании. 

Правительство Гираля, преступно до- 


бщ 


*д 


^\о 102 

пустившее внедрение фашистских 
внутрь страны и с преступным МО л« я , - 
принявшее англо-французскѵю схем , « м 
кады лоялистской Испании ппо-т' ° л °' 
вести борьбу против организации н я * ал ° 
ной милиции и социально-революпигш, 
движения масс. Не располагая Шор,» 0Г ? 
силой, которая могла бы раздавить Т И 
движение, действия правительства ш ,,° 
вали только раздражение и подозрение ' 
оно вынуждено было уйти, уступившем-!! 

социалистическо-коммунистическому ип 0 

жительству Ларго Кабальеро. * ^ а ' 


* 


Коммунисты Испании, под давлением 
Москвы, заявили себя противниками со¬ 
циальной революции и сторонниками вос¬ 
становления буржуазной респуб. На этой 
же позиции стояли и социалисты правого 
крыла, левое же крыло, возглавляемое Ка¬ 
бальеро, заняло колеблющуюся позицию 
между социальной революцией и буржу¬ 
азной республикой. Вследствии этого но¬ 
вое правительство „народного фронта’' 
продолжало политику старого: разоружа¬ 
ло боевые части НКТ-ФАИ, энергично бо¬ 
ролось против коренных социальных из¬ 
менений, проводимых НКТ-ФАИ в Катало¬ 
нии, Леванте, Арагоне и в др. провинциях; 
отказывало в финансовой помощи, в ко¬ 
торой нуждалась каталонская промышлен¬ 
ность, и всеми способами старалась не до¬ 
пустить НКТ-ФАИ к руководящему уча¬ 
стию в событиях; саботировало арагон¬ 
ский фронт и упорно отвергало все пре¬ 
дложения НКТ-ФАИ о сотрудничестве на 
основе социальной революции и победы 
над фашизмом. С прибытием первого рус¬ 
ского парохода с продовольствием и во¬ 
оружением, которое помогло отстоять 
Мадрид, влияние коммунистов в прави¬ 
тельстве возросло. С прибытием же в Ис¬ 
панию русского посла Розенберга и кон¬ 
сула Барселоны Антонова-Овсеенко, (ко¬ 
торые ныне или в тюрьме или расстреля¬ 
ны Сталиным), испанское правительство 
стало пленником Москвы, грубо эксплоа- 
тировавшей бедственное положение лоя¬ 
листской Испании в своих международных 
и внутренних интересах. Испанские комму¬ 
нисты получили полную свободу рук 11 
были хозяевами положения в правитель¬ 
стве, проводя через него московские ин¬ 
струкции. Цель Москвы совпадала с ию¬ 
лями англо-французского капитала, испан¬ 
ской „либеральной” буржуазии и фаши¬ 
стов: уничтожение НКТ-ФАИ; каленным 
железом выжечь все следы их влияния на 
массы. Сомнительная помощь ,,дрУ* еСГ ' 
венных демократий” и „единственно !' 0 
мире пролетарского отечества” обусл^Н 
ливалась требованием уничтожения БК 
ФАИ и ликвидации социально-револкнш 

онного движения масс. 


. № 

Ш Ис 

4*" і 1 

Ш' 
Й# 

1>1 г ВЫ" 0 ’ 1 

я»* і 

іеі? ентам и 

*><■, -и і’; 

начали 

ЛтФАИ и п0У , 
начали 

(НКТ-ФАИ, аресті 
•мнения в связи с 
ф. тзйнме Че-Ка. 
^дались бесчис 
ю за угла' видны: 
-дались саботаж 
•х проводившиеі 
[У мшеры. Дело ш 
310Й провокациг 
^мботан в диплі 
• : т Лондона, Париу 
■ лямк этого плаі 

! * б?п Жѵазн 

5* Этот ш 
;«е кровавых •• 

-Ж. 


. 

'Чй 


ігстн- льерс 

■ ■ С в Эт °>< П' 

■ V 0,, нет 


** 


лЮпор 

Вс С 

V* Негт? Ск ° В( 

ІфЧ >-г 

н Те,1и 

~чХ‘ 3 т 

' А 3,1 И 

1 ччѵ. 

ДЕЛО ТРУДА 


;ч,> 4 х >Э а б^Ч> 
3 ^РажЙ*витЙ^Ч? 

>о ^ н X 

0 Ч Ч> 

а °ьер 0 % 
С: 

разной 0 Р Р ,° Ннн ка- ѵ 
2, 11 соц!** и; 

к Р Ь 1 л о, еочг- ы °-" 

*°леблю щ ^а:- 

)и ревоію,'ш С . я ^ 
Ф. Вс >н( 

°слелствин і- - 
,,народ Ного 

>Ренных социальна 
мых НКТ-Ф.дл г : : 
Г °не и в др. прок 
маисовой помою. ■ 
каталонская пг .ѵа. 
>собами старалась е 
\ к руководящая 
; саботировало 
)рно отвергало ке^ 
[И о сотрудник 
і революции и:: 
прибытием пер- ‘ 

продовольствие^- 

)ое помогло - ^ 

коммунистовв 

к с :С%: , 

тЮ рьме и..» - 


іанское п 


гр} 


р0>\ 

бо » 


■$** 

и#: 


ен н0 . ме ви 

св 0 И Исяансь ие 
>сах- %б<й 1 . 

, л <; «і 

л о*<,<г 
і « еГ р с ов<> 

)СКВ^ к пп< ^ 
СКОГ° ., 3 3«« 

ЦЬ‘ы их V'! 
сЛ еД | 0 Н 11 ’ > ? .' 


а* 


едГ 

;^ в >. 


X 


/ 


Во ,-лішс октября 1936 г. анархистам бы- 
Щ Хожено войти и центральное пра- 
.іо прел- 0 ШІ П р И няли предложение, 

Ші е ' 1ЬС |ів этим нс только отступничество 
Комических принципов, но и огром- 
° т “практическую ошибку, последствия 
Корой сильно ощущаются до сих пор. 

Ѵіи в Правительство, НКТ-ФАИ пемед- 
К Н о стали пленниками, потеряли свобо- 
! л :. ѵаН еврирования, обнажили себя для 
Издательских ударов врагов, которые не 
I ѵ'огли справиться с ними в открытом по- 
и стали на путь идеологического раз- 
• ложения, сопровождаемого политической 
[б «изорукостью и слепотой. 

В конце 1936 г., выполняя задания ан¬ 
гло-французского капитализма, испанские 
Іоммѵнисты, в союзе с „лоялистскими” 
буржуазными элементами и с правой фрак¬ 
цией социалистов, под руководством мос¬ 
ковских агентов, начали тайный террор 
против НКТ-ФАИ и Г10УМ. Первым пал 
Йѵррѵтн. Затем начались разоружения 
[бригад НКТ-ФАИ, аресты активных чле¬ 
нов. обвинения в связи с Фашистами. По¬ 
явились тайные Че-Ка. Март-апрель 1937 
г. ознаменовались бесчисленными убийст¬ 
вами из за угла' видных деятелей НКТ- 
|ЬАИ; начались саботаж и провокация в 
Взростг іо. проводившиеся под рукого - 
■гвом Комоперы. Лело шло к выполнению 
^тюндиг.зноп провокации, план которой 
рьіл разработан в дипломатических к ян 
целяпиях Лондона, Парижа и Москвы. Вы- 
■шителями: этого плана должны были 
;^ь и оыли, бѵпжѵазные националисты 

він р Г п исты ’ Этот план был реализо- 
Барсеігпр кровавых майских событий в 
* гио Г ‘ кабальеро отказался прини- 
ітеѴ%-пн С В ЭТ0Й п Р ест Упной и ппеда- 
Нех дпѵжДт° КаЦИИ ;. 0н пал - По указу 
Реакционный в-я*™* лер І кав оь,л создан 
'•оішалистов „ К 1° ИНет из б УР ж Уа, прапьтх 
гриным и Приэто ММУНИСТ ° В В0 ГЛаве с Не ' 

^ % 

•V 

мѵ капитал\°и «° Всем англ °-французско- 
рИте.іьство" ьы оск °вскому фашизму, пиа¬ 
рный похп! 1 ИНа " Приэто начя ло энер- 
Пп °тив за вор о НС . Против °Р Д ф ранко, а 
рКТ-фдрі по ѵм* {Т еволі °ции. против 
Іѵшен. рук „п? М ' Послелн ий был рас- 
тами Фра„ к В0Л м еЛИ его об’явлены агеи- 
Р аци и. ..ѵкпяіы” ИНЗ ’ В0ЖДЬ эт °й органи- 
Ли - НКТ-фди ” 3 ТЮ Р ЬМЪІ и тайно уби- 
р и Цвидир 0ня . л гали устранять отовгютѵ. 
* и ;’и коллектИ РаГОНСКИЙ Совст - ѵничто- 
а У 0ц ие комитет . 1 В леревнях - Фабричные 
В° Рьм ы подл и ' в г °подах. Заполнили 
іТо И ° Не Р ами МИ ЕНТ:і Ф аш ист:ми и ос- 

бг.іРк На непел'ниі! 1 "' 0 . ото ; ,,ла на задний 
ш Рьба с ан план была выдвинута 

Листами, с НКТ-ФАИ; борь¬ 


ба всеми средставми, всеми способами, 
всякой ценой, даже ценою полного пора¬ 
жения от руки Франко, лишь бы физиче¬ 
ски истребить массы НКТ-ФАИ. С этой 
целью, „мы решили, пишет Приэто испан¬ 
скому посланнику в Вашингтоне, тоже со¬ 
циалисту, Фернаиду де лос Риос, начать на 
Различных фронтах ряд наступлений и 
пользовать элементы ФАИ и НКТ в каче¬ 
стве ударных единиц. Эти элементы, со¬ 
гласно нашему решению, будут перебро¬ 
шены на опасные участки фронта. Таким 
образом, фашисты помогут нам надлежа¬ 
щим образом выполнить дело чистки, за 
которое мы будем очень благодарны им. 
Следуя этой линии поведения, мы, как вы 
знаете, даем удовлетворение трем стра¬ 
нам, которые помогают нам и которые не¬ 
давно треоовали от нас принятия этого 
курса ... (Уф! До какой подлости и 
преступления могут доходить социали¬ 
сты!!!) Отсюда становится понятным по¬ 
чему лоялисты потерпели ужасное пора¬ 
жение на арагонском фронте! 

Это поражение поставило лоялист- 
скѵю Испанию на край гибели. Чембер¬ 
лен уже был уверен в полной победе Фпан- 
ко и поспешил заключить договор с Мус¬ 
солини. Но против ожидания всех высо- 
ьспэсті влелпыт уголовных преступников 
и мерзавцев и к великому огорчению лон¬ 
донского прохвоста, испанский героиче¬ 
ский пролетариат и крестьянство сумели 
ценою тягчайших жертв, остановить фа¬ 
шистско-итальянско-немецкие орды. 

Чемберлен немного просчитался. Пола¬ 
гая, что коммунисты и социалисты выпол¬ 
нили н 2 меченный план истребления анар¬ 
хистов, потребовал от Приэто приняться 
” коммунистов. Приэто немедленно 
пзялся за дело: начал чистить коммунистов 
- 0 Т 0 ВЛЯ Ч? Условия для замирения с 
Франко. Между Москвою и Лондоном 
вследствие этого, установились натянутые 
отношения. Приэто пал и МоскваТо™ 
" ИЛа доставит ь необходимое вооружение, 

и па бнэо 0 ™ 0 п ° ложение лоялистов 
I избило ожидания Чемберлена В от 

зет на это Чемберлен заставил Францию 

всягѵю\п СПаНСКуЮ Границ - Ѵ и прекратив 

' л 'ставку оружия лоялистам Мо 

сковская политика была бита и Москва 
клонила свою выю перед Чемберленом 
приняв его план эвакуации „добровті ’ 
г.св из обоих лагерей с тем чтптт Ь " 
атого предоставить обоим , 
та лепжав , рі.жт'Г,™" "»• 

ка > л ита Комиссии по Мсвмсііптр-пѴ 
лоедет, лоялисты будут бит>, м Ству 
будет спасен, и собственное? ^ ѴССОЛИН " 
п Еагопс будут гарантированы Порядок 

рьбы, На л С ^^‘7 ск Вр -й с ”ос- ДВУХ лет бо- 
изолирована и стоит , ? “о,Ж ВСр, " е,,|, ° 
Франко, Муссолини, Гитлера' и Гіо^уга- 
4 


ИЮНЬ — АВГУСТ 


лми, по и против Англии, против француз¬ 
ских Деладье и московских Сталиных. I Іо - 
ложенис отчаянное и почти безвыходное. 
Остается надежда на столкновение интере¬ 
сов ^врагов, которое откроет возможность 
снабжать армию необходимым вооруже¬ 
нием и продовольствием; надежда на вну¬ 
треннюю борьбу в лагере Франко, которая 
сейчас глухо происходит на почве всеоб¬ 
щего недовольства итальяно-германским 
засильем. 

Но все это весьма проблематично, ибо 
1 итлер и Муссолини пешки в руках Ан¬ 
глии, а Португалия — давнишний ее вас¬ 
сал. Центр тяжести лежит в столкнове 
нии англо-французских интересов, в этом 
столкновении можно найти спасение. Од¬ 
нако вызвать это столкновение чрезвы¬ 
чайно трудно, ибо Муссолини и Гитлер 
блестящия орудия в руках Англии против 
Франции. Только репрессивная воздуш¬ 
ная бомбардировка итальянских городов 
лоялистами может быть могла бы вызгать 
это столкновение. И лоялисты должны 
рискнуть на это. 

* * 

* 

За создавшееся положение в Испании 
в огромной мере несут ответственность со¬ 
циалистические интернационалы: Между¬ 
народная Федерация Профессиональных 
Союзов и Рабочей Социалистический Ин¬ 
тернационал. Партии и рабочие союзы 
~тих интернационалов имеют решающее 
Е.тияние на ход внешней и внутренней по¬ 
литики многих государств; они имели и 
имеют свои правительства или своих чле¬ 
нов в правительстве, или могут иметь та¬ 
ковых. И чтоже? Английские лейбориты 
дальше парламентских запросов и проте¬ 
стов не желают идти. 

Французский премьер, социалист Блюм, 
явился автором блокады под псевдонимом 
невмешательства. Секции амстердамского 
профсоюзного интернационала, распола¬ 
гающие 17 миллионым членским составом 
дальше денежной помощи и первомайских 
манифестов идти не желают. А между тем 
активное и серьезное экономическое и по¬ 
литическое давление на свои правительст¬ 
ва. суровый бойкот фашистских стран мо¬ 
гли бы, и еше могут, совершенно изменить 
положение дел в Испании. Но вожаки 
этих интернационалов, бывшие или су¬ 
щие министры, депутаты, городские голо¬ 
вы. начальники полиции и пр. являются 
социальными пожарными, которые тушат 
всякую революционную и социалистичес¬ 
кую искру в рядах своих партий и союзов. 
Только угроза восстания против их руко¬ 
водства может заставить их принять рево¬ 
люционную тактику. 

* * 

Только глубочайший социальный пере¬ 
ворот, равный русскому Октябрю 1917 г., может раздуть неугасаемый пожар 
жду на родном, рабочем движении. 


ФАИ стали на этот путь в 1936 г. г й я 
ния о каталонских социальных чудесах 
чали проникать в рабочие массы и Э - На " 
тризировать их. Казалось, начинается ЛеК ’ 
ха бурного под'ема международного ра'° 
чего движения и отступления реакции н 
НКТ-ФАИ не оказались на высоте полож 
ния. Они решили купить победу над Фту^ 
ко ценою приостановки революции и пол 
ного отказа от своей революционной так-* 
тики и от проведения в жизнь своих сво¬ 
бодно-коммунистических идей, наивно по¬ 
лагая, что после победы над Франко, опи 
будут иметь развязанные руки и сбережен¬ 
ные силы. Они, по своей наивности, ду¬ 
мали обмануть воинствующий междунзгюд- 
ный капитализм с его Болдвинами и Чем¬ 
берленами и с их лакеями Блюмами и С та¬ 
линами. Но капитализм обманул их. Ка¬ 
питализм требовал не умеренности, а га¬ 
рантии безопасности своего режима; та¬ 
кой гарантией является физическое истре¬ 
бление НКТ-ФАИ. И чем НКТ-ФАИ ста¬ 
новились умереннее и законопослушнее, 
тем с большей энергией старались их ис¬ 
требить. И это истребление производи¬ 
лось в такой обстановке, когда жертва не 


могла кричать, и при таких обстоятельст¬ 
вах. когда международный пролетариат не 
мог видеть достаточных мотивов для бур¬ 
ного протеста. Чемберлены предпочитают 
иметь Франко, чем умеренные, отступив¬ 
шие от анархизма НКТ-ФАИ, ибо при 
Франко они могут спать спокойно. По¬ 
этому, когда, несмотря на все попытки, 
не удалось истребить НКТ-ФАИ, Чембер¬ 
лен открыто стал на сторону Франко-Муе- 
солини-Гитлера. Все жертвы НКТ-ФАИ, 
чтобы избежать иностранного вмешатель¬ 
ства, чтобы выиграть хотя бы дружест¬ 
венный нейтралитет ,,дружественных ѵ-го- 
кратий”, чтобы получить за бешенные 


деньги хоть какое-либо оружие, чтобы со 
здать внутри реальный антифашистский 
фронт и единство, не только не окупились 
даже в тысячной доле, но, наоборот, при¬ 
несли непоправимый вред антифашистско¬ 
му делу, делу социальной революции, Д е ' 
лу пробуждения международного рабоче¬ 


го движения и анархизму. 

НКТ-ФАИ должны были неуклонно 11 
непреклонно продолжать развивать ’’ 
углублять социальную революцию. Они 
должны были уничтожить политическое 
государство и создать подлинные рабоче- 
крестьянские Советы, свою военную зяшн 

ту, не боясь разбить антифашистско 

„единство”, которое никогда не существо- 
мало; не боясь англо-французского открь 
того вмешательства, ибо, только открыт 
вмешательство в пользу фашизма прот 
революции могло и может поднять ФР' 
цузский и английский пролетариат; нс ( 
—■ — пинского отказа продавать оружие 
яСЬ ст і , спасения своего лица перед ме 

^ иб ° народным ПМ"»' Г ^ НЯТЛМ га " 4ш ““ 

Сбыл бы прод 

|Д аі ормияг. 

те, 1 
При 


іяб°, Годным Пролетариатом, он -в-ы-нуж- 
[ 5 Ь1 продавать и продал бы не ме- 

ъкше чем сейчас. 

нЬ таких условиях в Испании был бы 


а* над\>: 

г ? Р-ѴІи Р >'І 
Св °еГ| * сбер е У 

Гв Ующ ий ; 

; Б оллв„ а >'ч, 

'СЯ гЬт ^^ИМ 2 

, ся Физическое ип,і 
1 че « нкт-фЙ- 

и законопос.,,^ 

" врались в* 
реоление произвол 
)Вке < когда жертва*? 
і таких обстоятел¬ 
ьный пролетариате 
ых мотивов для бг- 
ерлены предпочитая* 
/меренные, отстѵш 
Н КТ-ФАИ, ибо гт 
пать спокойно. > 
’ря на все повчаі 

; н кт- фай. чвк> 
сторону ФЩ* 

жертвы НМ у 1 

, хотя он 3 _, л 

Ф. ѵжеСТвеИ беіііГ' :: 
’ чить і е чтобк^ 

уЦДР°ст 

}МУ- #0* 
бы - 111 развито* 

<>Ѵ 

Р еВ \ о<# 
поД></ 

ь *%е Ѵі 
ть'Л 

&& 
іУ 


««шинный революционный, рабоче-кре¬ 
стьянский антифашистски]! фронт, ибо нее 
г 1Ы е происки подлых политиканов ти¬ 
па Приэто и Комореры разбились бы о на¬ 
родный энтузиазм и конкретные завоева¬ 
ния революции. Возможно, что револю¬ 
ция была бы все-таки раздавлена между¬ 
народным капитализмом, фашизмом и 
большевизмом. Но ее падение значитель¬ 
но приблизило бы момент падения само¬ 
го капитализма и в значительной мере из¬ 
менило бы направление развития между¬ 
народного рабочего движения, оттолкнув 
его от принципа диктатуры и всемогуще¬ 
ственного государства. Возможно-ли сей¬ 
час в Испании вернуться к июлю 1936 го¬ 
да? Прежде всего НКТ-ФАИ в своих ком¬ 
проматах зашли так далеко, что в них са¬ 
мих ныне требуется внутренняя револю¬ 
ция, чтобы вернуть эти организации к* 


славным июльским дням. Затем, общие 
условия совсем не те. Возврат к июлю в 
данных условиях будет попыткой отча¬ 
яния, а попытки отчаяния редко удаются. 

Сейчас все помыслы сосредоточены 
только на войне, только на ней одной, она 
вытеснила все социальные вопросы. Сей¬ 
час, больше чем когда бы то ни было, ну¬ 
жна победа, только победа, чтобы предо¬ 
твратить физическое истребление фашис¬ 
тами и Чемберленами десятков и сотен ты¬ 
сяч испанского пролетариата и крестьян¬ 
ства. И мы, находящиеся вне Испании, не¬ 
зависимо от нашего отношения к прош¬ 
лой и настоящей политики НКТ-ФАИ, как 
бы резко и далеко мы не расходились с 
ними, должны с большей силой и энерги¬ 
ей делать решительно все, что хоть даже в 
самой малой мере может содействовать 
организации победы над фашизмом. Это 
наш долг, это наша обязанность. 

Положение наших братьев в Испании 
тяжелое, очен^ тяжелое, близкое к безна¬ 
дежности, НО НЕ БЕЗНАДЕЖНОЕ ЕЩЕ! 

Г. Максимов. 


План физического истребления анархисте е 

Гмг\ Л т*« •< . . Л _ і і У ч Ж» «... - ^ _ _ 


Французская газета “Ь’Евра^пе Хоиѵеііе” 
(май, А° 13) опубликовала письмо социа¬ 
листа Приэто, военного министра кабине- 
та Негрина, адресованное испанскому по¬ 
сланнику в Вашингтоне, тоже социалисту, 
Фернанду де лос Риос, в котором он из¬ 
лагает план массового физического ис- 
треоления членов НКТ-ФАИ. Мы пере¬ 
годим часть этого страшного, безстыдно - 
'О письма... 


* 


«...Наконец, наиболее важная часть на- 
В к " Р ° ГраММЫ чистки тыла выполнена. 
ФАИ и т/Ѵ Как И во всеЙ области, ряды 
опа Ш<Т нь,не Р аз оиты. Наиболее 
тюоьмр И ы элементы или мертвы или в 
что* те .. И 4 1° особ ^нно важно, это то, 
по менк..,І° °°Р аз У мил ся, убедились или, 
лабели V И ме Р е \_ не в малой степени ос- 
«ако епіА Е0ИХ Убеждениях. Чистка, од- 
самое сил» Не закончена * Но, поскольку 
дет очен* ц° е соп Р отивле ние сломано, бу- 
насилия и ѵгИ? . применит ь репрессии без 
Тел ьные чтп 1ЛИИ ’ но на столько действи- 
моменталепл на Д ла цель будет достигнута 
Чт °бпигапі.‘ . ще им еется возможность, 
Час на (Ьрпііт Э,ИХ злемент ов, которые сей- 
п °спец.ит, ио е ’ мог Ут оставить позиции и 
ЯІѴ, ‘ Во йрй г П0М0Щь своим организаци- 
Эт °- Кроме тлг^ Маю ’ что оии осмелятся на 
Но °Р г анизпи а г°’ им оыло бы очень труд- 
Решили „ Я| о1акое дви жение. Мы так- 
Ряд На ступлени^ ТЬ на Р азли,, ных фронтах 
и и использовать элементы • ’АИ и НКТ в качестве ударных единиц. 
Эти элементы, согласно нашему решению, 
будут переброшены на самые опасные 
учасіки фронта. Таким образом, фаши¬ 
сты помогут нам завершить полностью де¬ 
ло чистки этих элементов, за что мы мо¬ 
жем быть только благодарны им. 

Следуя этой линии поведения, мы удо¬ 
влетворим также три страны, которые по¬ 
могают нам и которые совсем недавно тре¬ 
бовали от нас принятия такого курса”. 

Да это же уголовщина! 

Три страны... Какие это страны? Рос- 
ия, Англия и Франция! 

Как на это будут реагировать француз¬ 
ские социалисты, английские лейбориты и 
сталинские лакеи_разных с тран? 

? 4 -\К БЫЛ ВООРУЖЕН АРАГОНСКИЙ 

ФРОНТ. 

Когда 5,000 лоялистских солдат вынуждены бы 
\ Ш ’ чтобы не п °пасть в плен к фашистам, перейти 
французскую границу, то французская пресса отме¬ 
нила чрезвычайную бедность их вооружения ста 
рые мушкеты, револьверы, кинжалы и т п Ппе 
мьер Негрин, в интервью с итальянским корреспон- 
дспгом, которое было перепечатано французе! он 
социалистической газетой „Ле Пепль". заявил /то 

м Лршонск °м Фронте, растянувшемся на 450 ки 
лометров, было всего только 80 пушек из ко А 
■ о.іько 62 были в хорошем состоянии- 4 моптмп 4 
" 0Д||а "ротиио-танкоиая батарея. ' ,0|,| "Р Ы 


Читайте и распространяйте журнал 

„Дело Труда” ИЮНЬ — ЛІЯ УСТ 


к 


Московские процессы • ОКД\ Нсірдная общественность с при¬ 
чальным вниманием следила за развитием 
і рл і икомі дни, разысрывавшейся в течении 
нчжо.іьких днеіі в заде московского суда. 
‘ л с >Дс'опом столе, как основа обвинений, 
лежали сочиненные в канцелярии ГПУ до¬ 
кументы с* ,,преступной” деятельности 
юд<лдимых. Как и при прошлых процес- 
и« оощесі венное мнение и печать были 
поставлены перед фактом стереотипного 
.самопризнаіппГ' подсудимых, которое 
скорее убеждает во всемогуществе мето- 
К 01 ! , V чсм в преступности подсудимых. 

быть это и об’ясняет большой ин- 
С Р СС » который был проявлен во всех по- 
литических и социальных сферах к этому 

в то вреіня как другие процессы были 
встречены блаі осклонно общественным 
мнением, которое в известной мере бы- 
ло расположено оправдывать сталин¬ 
ское „правосудие", то теперь эта благо¬ 
склонность превратилась в определенную 
и резкую реакцию. Общественность и ми¬ 
ровая пресса жестоко разоблачали ипеце- 
ниаторов этого процесса, который по ор¬ 
ганизации, по подготовке и по смыслу 
оыл подобен другим „вредительско-шпи¬ 
онским процессам. Но красный султан 
не дорожил мнением „капиталистического 
общества", а только мнением рабочего 
класса, как уверяют сталинцы. Нели это 
действительно так, до действительность 
оказалась очень неприятной для... самого 
Сталина. Семнадцать миллионов рабочих 
примыкающих к Амстердамскому Профсо¬ 
юзному Интернационалу, выразили неодо- 
брение сталинской системе опозоривания 
и унижения руководителей оппозиции. Те¬ 
леграмма этих рабочих корректна и сдер¬ 
жана, но она не оставляет сомнения что 
рабочие не разделяют домогательств’ кре¬ 
млевских диктаторов и считают их проти¬ 
воречащими желаниям рабочего класса. 

Внимание Международного Товарище¬ 
ства Рабочих другая интернациональ¬ 
ная крепость антифашистского рабочего 
класса, - которое имеет много секций в 
Америке и в Канаде, всецело сосредото¬ 
чено на великой борьбе испанского проле¬ 
тариата против Франко и его инспирато¬ 
ров и помощников с Вильгельмштассе и из 
Венецианского дворца. Его испанская сек¬ 
ция, двухмиллионная Национальная Кон¬ 
федерация Труда, находится в первой ін- 
пии борьбы. Это об’ясняет тот факт, что 
эта большая интернациональная рабочая 
организация до сих пор не выступила 2 
про гостом перед русским правительством 
в связи с процессом. Но можно с уверен 


и остью сказать, что эта рабочія 
займи не обойдет процесс молчим!^ 3 ® 1 '- 


Заслуживает быть отмечент ^ 1Ние,Ѵг - 

т гЬп,ш„ М л, т ,", п,..... о ІСННЬІ М и 


тест французской Лиги Защиты гъ»?»- 
■ шнека и I ражданина. Как извести ® Че ’ ' Ш\Ж? А 

сколько лет тому назад, эта Лип™ 0 ’ Не - " * ‘ г ‘ 

чнла из членов бывшего прем. Д Искл| с- 
тра I Іеилевэ за речь, произнесеннѵт НИс ' 
против России, поэтому ее протест Иі > 
особое значение. чт Иі ^сет 

Интересно письмо английских гѵш 
в котором они энергично отбрасываю* 4 ' 4, 

МКТПГ7ТРІЛЛСІ ото .4- ЫВЭЮТ ИЗ- 


Ш/ ЧГ 

І $ < Г Ж , И и 1 <0 , У Л 

-у у Ф- Л Г 

Ш Ж А- 

V ,11 с Л Н’ллѴ'’ иН ѵ .и 3 *Ѵ 

ЯК :,Г.И . ЧІ 


V /Жл 
/ //А 

МЛ і ь с с 


Ь' V ж л ^ V 

^ ІА Т- * 

і 0 Ь) Н' 

1 /|ТЬ ^ іі 


,лГЙ 0 г *гЛ 1 Й У‘ 


м 


«іевР*** 

К® И > 

ІІГЖШл ' іе 8 ф. г^ю •- «I *- 
ЙлД' л ^ . О В 1 ' 1 рV.^ ‘ « Г 1 ■ - $ 

*ЛхК$- ?ігяое ’ ,юВ* тв 


она, ,,эго зверское преступление п п 
ГО времени только самая черная капитал 
стпческая реакция применяла такие мі™ 
ды к руководителям рабочего класса ’■ і і 
пролетариат выразил свое возмущёнъ 
против ужасной системы бюрократии ю 
юлько резолюциями: в Варшаве, Бпюссе' 
ле, Вашингтоне имели мето демонстраций 
протеста против хладнокровного преет 
пления красной сталинской реакции 

Откуда идет недоверие, чувство'кото¬ 
рого с неудержимым возмущением, так от- 
крыто было продемонстрировано пролета¬ 
риатом и прогрессивной интелигенцией? 

I Ірежде всего оно вытекает из нечисто¬ 
плотных методов, которыми пользуется 
Сталин. Сталинизм превратился в сино¬ 
ним вееі о нескрупулезного и гнусного в 
политической борьбе и соревновании. Это 
зловредная гангрена на могучем теле ра 
бочего класса, которая ежечасно причи¬ 
няет рабочему классу непоправимые пора¬ 
жения и зло. Пути сталинской партии 
всегда одинаковы; обвинения идейных и 
фракционных противников — всегда аб¬ 
сурдны. Сталин всегда рассчитывает на за¬ 
бывчивость и тупость своих последовате¬ 
лей. Сталинизм, стал синонимом системы 
ипокритизма и генгстеризма. 

В 1918 году вооруженные правитель- 
ственые шайки осаждали с пушками клу¬ 
бы анархистов и организовали погромы 
па быстро росшее движение, решительное 


у іі 

«ед* 

іі ы* г > 

пазбог 


» с по 


ышленин сталинской ирокурйтупн ЮТ И3 ’ 

пишп Щгі 

|! ст>; е ^ 

стг^ , ий сове 


лй еВй ванЯЙ !•! кОр^^СигГГіВЗ 

іі находн* ггппн п Г Иі ,, 

Л ,лДгг- МЛ 

: 1 • • яоздеи^ яр 1 ( ,юті.я Д л> 


'-^г^пени во 


в Л -ті 

‘ С доказательства *• 


2 Б 1 ѵ^ 
участие которого в русской ревоі*— - 
общеизвестно. Погром против анархи¬ 
стов тогда оправдывался тем, что в их 
организации налезло ,,много” белогвар¬ 
дейцев !.. 

В 1920--21 гг. большевистское прави 
гельство разгромило революционное Д в,! . 
жччіпе краины, которое имело в виду гЛ ^ 
оокое социальное переустройство, несо 
мостимое с диктаторскими намерения'! 
большевистской партии; этот контр*Р 1 ' в 


ЛЮЦИИ 


^ іоказа ^ненип самих рабочих. 
р V Невероятно, 

^^е'бвинения рнлн против ^ 
.ЗіѴ^лемо- жлать, что они 
-сшшшйа не арестован- онскои орглниэ 
■эииомеибездуш- означало Сы по 
ззтшбезчедовечными явность и ГЛУП» 

552 ми яиши ' кс ' могли воображ 

^СтаиЕдоказать чудовцщш ц> Т р І1 ', ССКам 11 ГО 

сдои фракционных вр'а- ° Ж! Мо 

| ’ к °юрые оі 

■5,>Са? Г Боіин ѴС Г | И , П0С ’ 1е Д0Ві 
;ч'?»Роі СОСТОИТ ИЗ СКпи ЦСНТРаЛ ЬН0 

Зчв»Л 1 жадный аеѵ л ДЬЯв олов! Гг 1 ІІа РТйи ■< 
С%ь 5 Мон олг п Ропага . „, и 

'№«>*но'о ■ “Поль; Пи 


’поционный акт был об’яснен тем, 410 ГІ 
иолюциошюе движение украинских Р в й I 

'^Ото. 

■ЖМѴ. Ч|. с °б 0к , а ‘ ст -1 

, чІС -’ 

ч ^ чЧ,и У 


%ЖчС' 

і ч, (ьЧо •;> 
от 5 


I 

* 102 


ДЕЛО ТРУДА 


Поэ 


Том, 


іе> *т а ' 

>й Ч й °> ?і\> 

а >0 . ‘ " 

о Р Р абоче го Й> 

0е прегт, КЛасс а" пі/ 

° “« ?>’і 
Я п Ри«еня Р а - Ям »»- 
1Яі1 Рабочего Ч *“ 
іазил свое иассі 
системы бю „> 

ИМИ- в В, ю Р ОІ Фаі*іі 
• в Варщ абе Біі 

е 11 Мс то демонт 
хладнокровного п , 
талинской реакции 
едоверие, чувство. 
ым возмущением та 
танстрировано про 

СИВНОЙ интелнгені • 
но вытекает из нж 

КОТОрЫМИ ПОЛЬ: 

ш превратился в а 
іулезного и гатснег 
,бе и соревнований 
із на могучем !& 
гопая ежечасно ^ 

СУ непоправимые^ 

/те СИ®»",; 

Оби»»"" 

І «»«'® ? 

а1 синонн ,|0Ѵ 
веризма. 

э Р- ѵ * еН с Н пѵЩ К ^ 

<зов^' 

»Ѵ"Й 


прет 


. 

ігр° ,г т ем. 

[О »’ 


ЦОІ 


р <5 о. 


\\С • 
кпестьян „служило” гетману Скорб- 
I И К Р . д М ежду тем партия прекрасно 


п адск° м > ■ Сдвижение было создано для 
Гэтим гетманом! 

Г р п Ю 21 году было перебито 14,500 крон- 
Іоптских. мЬрйкбИІ іфяэный поток хи- 
гтетенной лжи в русском правитель- 
*° нгой прессе представил бесстрашных 
Кроев революции агентами... заграничной 
контр-разведки... 

Нужно ли еше приводить другие подоб¬ 
ные же случаи, свидетельствующие об от- 
Ьтительной моральной тине, в которой 
іогрЯЗЛи большевистские правители с са¬ 
мого момента захвата ими власти? Сто- 
Б т ли впоминать о подлом убийстве Трех 
Крупных руководителей французского 
пролетариата — Верна, Лепти и Лефевра? 
Или о возмутительном убийстве левого 
итальянского коммуниста Дино, или о вы¬ 
даче итальянским фашистам анархиста Не 
трини? Это излишне. Это подтвердило 
бы только то, что уже доказано: больше¬ 
вистские обвинения всегда стереотипны и 
абсурдны! 

Самообвинения и самооплевывания об¬ 
виняемых московских процессов находи¬ 
лись в зависимости от степени воздейст¬ 
вия, которому они подвергались в мрач¬ 
ных казематах ГПУ. Без доказательства 
виновности подсудимых, самообвинения 
последних, лишенные стыда и самоуваже¬ 
ния, превращаются в грозные обвинения 
против сталинской режиссюры. В зале мо- 
скобского суда находились не арестован¬ 
ные заговорщики, а безвольные и бездуш¬ 
ные куклы, раздавленные безчеловечными 
физическими и моральными пытками, кс- 
| торым их подвергали. 

^спел ли Сталин доказать чудовищные 
гов? НеНИЯ П Р 0ТИВ своих Фракционных вра- 

Когда то ученый демонолог Бодинус 
^оказывал, что население ада состоит из 
князей и 7,405,926 простых дьяволов! 
е-Ланкер, другой видный демонолг, ко- 
В Р°м> в 1609 году было поручено очи- 
1лЛ ТЬ Землю Басков от магов, писал це- 
диссерта цин о психологии дьявола. 

Ьыва г ТЗНе ° Н писал : ” он всег ДЗ выка- 
> СТ большую учтивость, сочетаемую с 
юрамн меланхолического принца, кото- 
ваи ск - ѵчает ”* Эта и другая средневеко- 
Вие ггту ха т ока зывает бесценное содейст- 
>>. И почему Сталин не может то- 

Гчи ’ оказать ”> что подсудимые — вреди¬ 
ли и шпионы! 

лити^ ИН - ВОСК Р есил средневековье в по¬ 
там кпт° И области - Подобно демоноло- 
маг’ами °Р ые У тве ржлали, что мир кишит 
Дить Ч1 И лемонаіѵги > Сталин пытается убе- 
в Редитрі° ВСе ок РУ жа ющие его люди — 
вость Ста і И Шпионы * Чудесна находчи- 
и,1и Фпаип ИНа! всяким своим идейным 
Ционным противником Сталин от 


крывает шпионскую службу в интересах 
какой-либо иностранной державы! 

История, как беспристрастный судья 
прошлого, похоронила навсегда былую 
веру в магов и демонов. Такая же судьба 
постигнет и сталинские обвинения в шпи¬ 
онстве. Логика и разум отнесут эти обви¬ 
нения к области мифологии. 

Если Сталии, действительно, рапола- 
гал неопровержимыми документами, под¬ 
тверждающими его обвинения, то он дол¬ 
жен был прежде всего доказать винов¬ 
ность подсудимых перед международным 
рабочим судом. В Европе и в Америке име¬ 
ются миллионные рабочие организации, 
которые Сталин знает. Он мог, при гаран¬ 
тий іюли ой безопасности лиц, которые да¬ 
ли показания Делегации этих организаций, 
передать документы, находящиеся в его 
распоряжении. Но он этого не сделал. 
Вместо того, чтобы опираться на автори¬ 
тетное мнение международного пролета¬ 
риата, он удовлетворился заявлением, что 
при разборе дела „присутствовали ино¬ 
странные корреспонденты”. Неужели „ино¬ 
странные корреспонденты” и английский 
королевски/! советник г. Прит, которых 
Сталин приглашал на прежние процессы, 
являются для международного пролетари¬ 
ата более авторитетными, чем делегация 
самих рабочих. 

Невероятно, чтобы подсудимые гово¬ 
рили против Сталина, но нелепо и утвер- 
жлать, что они агенты иностронной шпи¬ 
онской организации. Принять последнее 
означало бы поверить в бесконечную на¬ 
ивность и глупость подсудимых, которые 
могли воображать, что при другом поли¬ 
тическом и государственном устройстве 
России они могут иметь те высокие по¬ 
сты, которые они имели до сих пор. Дру¬ 
зья и последователи Ленина, члены старо¬ 
го Центрального Комитета большевист¬ 
ской партии и международно известные 
пропагандисты большевизма не могут быть 
настолько наивными и глупыми! Наобо¬ 
рот, наивна вера сталинской режиссеры, ко¬ 
торая возвела такие обвинения против 
подсудимых, чтобы мистифицировать 
международный пролетариат. 

Но если все-таки Сталин успел дока¬ 
зать свои обвинения, если это правда, тз 
тогда это значит, что весь руководящий 
персонал сталинской партии представляет 
собою простую банду саботажников, вре¬ 
дителей, шпионов и властолюбцев, Ѵото- 
гых предаться всякому за власть, поче¬ 
сти и деньги! 

Но это, конечно, не так. Несмотря на 
все политические удобства, которые дает 
і ам эта мысль, мы принять ее не можем 
в России имеется один вредитель, один 
преступный нарушитель идеалов рабочего 
класса — это Сталин. Наглая попытка 
этого злобного Герострата обмануть ра- 


я 


ИЮНЬ — АВГУСТ 


бочий класс и мировую обществен юсгь 
не имела успеха. Рабочему классу и интел¬ 
лигенции этот процесс показал, что бона¬ 
партистский режим Сталина находится в 
конвульсиях новой кровавой истерики, ко¬ 
торая убийством еще нескольких лидеров 
оппозиции подготовляет собственное па¬ 
дение. Мы имеем ряд симптомов этого. 

Бесконечные процессы, завершающие¬ 


ся массовыми убийствами, обагп я 
кровью певолюнионепон мрл*ѵ —.. К)ц іим 1( 


кровью революционеров необ’ятщ., Им и 
странства русской земли — хараг Пр0 ‘ 
выражение царящего внутри ста і' Гері| ° с 
разложения. Голодовки политичесг'^ 31 ^ 
ключеиных и кровавые убийства ясі| ИХ За ' 
зывают на неминуемую гибель. ° - ѴКа ‘ 


I. Карамихайлов. 


Кусочки кровавой хроники 


МОСКВА, Май 1б ( (ЮН) — Провинци¬ 
альные газеты, пришедшие сегодня сю¬ 
да. сообщают о серии судов и о 18 смерт¬ 
ных приговорах за „саботаж и контр-ре- 
волюционную деятельность”. Газеты при¬ 
шли с недельным опозданием, поэтому 
вполне вероятно, что приговор уже при¬ 
веден в исполнение. 

В течении прошлого года за подобные 
преступления было расстреляно 1,500— 
2,000 человек; в настоящее время замеча¬ 
ется некоторое затишье в „чистке”. 

Май, 21, (АП) — Иван Папанин, началь¬ 
ник арктической экспедиции на плавучих 
льдах, назначенный начальником Админи¬ 
страции Северно-Морского Пути, второй 
после профессора Отто Шмидта, нашел, 
что учреждение переполнено „врагами и 
бюрократами”. Папанин произвел чист¬ 
ку... Вскоре после назначения на эту дол¬ 
жность ГІанина, правительство публично 
обвиняло администрацию Северно-Мор¬ 
ского Пути во „вредительстве”, благода¬ 
ря которому ряд судов были затерты арк¬ 
тическими льдами. Судьба обвиненных 
неизвестна... 

Май, 22, (АП) Старая большевичка 
Александра Артюхина, наследственная про¬ 
летарка, подвергавшаяся преследованиям 
со стороны царского правительства, сня¬ 
та с руководства Хлопко-Текстильным Со¬ 
юзом. Рабочих за непроявление активно¬ 
сти против антисоветских вредителей. 
„Труд”, газета Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов, сооб¬ 
щает, что с работы сняты и некоторые ее 
подчиненные; газета призывает к дальней¬ 
шей чистке профсоюзов от „троцкистко- 
бухаринских” остатков. Артюхина — член 

• т т * * ѵ-ч I • /-\ 


ЦК партии. „Труд” пишет: „Остатки по¬ 
длой троцкистко-бухаринской банды еще 
не выкорчеваны полностью из союзов 
Они пытаются разлагать членский состав, 
прививая ему принципы трэд-юнионизма, 
(который практикуется за пределами Со¬ 
ветской России), и притупляют политичес¬ 
кую деятельность рабочих союзов. Важ¬ 
нейшая задача уничтожение врагов до 
конца и вымести остатки контр-революци- 
онного трэд-юнионизма и тренировать 
членский состав союзов в духе больше¬ 


вистской бдительности и политической 
тивности”. ь ] 

МОСКВА, Июнь 13, („Нью Йорк 
н ШС I ~ т Моск ° вс г кий к°РРеспо Н дею 

„Нью Иорк Таймс”, Гералд Денни сооб 
щает, что орган Союза Безбожников ( Без 
божник”) уведомляет, что Комиссариатом 
Внутренних Дел „ликвидированы” 49 цеп- 
ковником, активных с 1936 года. Эти цер¬ 
ковники „ликвидированы” в Кузнецком 
районе Куйбышевской области.’ Среди 
ликвидированных указаны 20 священников, 
2 дьякона, 7 псаломщиков и более 20 при¬ 
хожан, „бывших и чуждых классовых эле¬ 
ментов”. Называется имя только одного 
священника — Тарнопольский. 

„Июнь 15. — Корреспондент „Ныо Йорк 
Таймс”, I ералд Денни, сообщает из Мо¬ 
сквы о чистке Комиссариата Внутренней 
Торговли. Устранены с должностей 7 высо 
копоставленных чинов комиссариата. Мно¬ 
гие из них обвиняются в плохом полити¬ 
ческом прошлом и в сотрудничестве с об¬ 
щественными врагами. Эти обвинения 
указывают на возможность пред’явления 
им уголовного обвинения. Даже тепереш¬ 
ний комиссар внутренней торговли М. П. 
Смирнов, заместивший арестованного в 
Октябре 1937 года „врага народа” С. И. 
Вейцера, не избег суровой критики. 

А. Н. Позднышсв, заведующий отделом 
закупки и продажи фруктов и овощей, ко¬ 
торый раньше был исключен из партии 
за связь со врагами народа, обвиняется в 
неподготовленности к сезону, вследствие 
чего пострадало снабжение фруктами и 
овощами, и что фрукты и овощи, доста¬ 
вляемые в Москву и в другие большие го¬ 
рода, или гнилые или плохого качества. 

М. В. Чернявский, заведующий отделом 
организации внутренней торговли, обви¬ 
няется в прошлой уголовной деятельности 
в этом отделе и является ныне ответствен¬ 
ным за его дезорганизацию. , 

Г. Н. Зверев, заведующий отделом оо 
ществсшюго питания, под контролем ко¬ 
торого находятся публичные ресторан^ 
кафе и рестораны при заводах и 


учреж 

дениях. Зверев обвиняется в том, что о| 

не только не открыл многие ресторан > 

сам за 


закрытые „вредителями”, но еще 


— 


ДЕЛО ТРУДА 


'й 


с та ; у,'К , 

чУ'У. 

ч 
1Ь 13 
м Вс ^ий 


«?»!§ 
Фованьг ЛЛі 


25 ° 6 -^ ы 

* азан ы 20 свяще,^ 
Щик °в и бащ. 
ч У*лых классов 3 

Тся ИМЯ ТОЛЬКО 83 

нопольский. 
^респондент „Нью Пу 
-ННИ, сообщает в І 
миссариата Вте 
іы с должностей ' 
нов комиссариате. ^ 
ются в плохом 
в сотрудничестве с 
'гм. Эти об® 
можность предел 
мнения. Д^ ете 3 
•пенней торговлѣ 
зший арестов; 

, врага нар® 
суровой^, 
завел.' 

ФР^доче! ® - 
рѵкть> и ^ 

й, 

*»$ ! 

8 ***$^$ сіі 
л '! нН 


0 Н обвиняется также в пло- 
Цыл ** Н йІрнии ресторанов продуктами и 
іом снаб *пм снабжении их алкогольными 

врезу' и папиросами. 

» пНТК п Пальчиковский, называется сы- 
* г кѵаак ',,' который часто ислкючался из 

І а Р,І"г Пи-шов, заведующий отделом тор¬ 
ія' хлебом. обвиняется в торможении 

с |ѵст% И нены е с должности М Н. Зернов и 
■к Локшин, консультанты Комиссариата 

Внутренней Торговли. 

Г чпугие обвинения против комиссариа- 
I /.-цабжение непригодными для употре- 
і-іоішя товарами, например, электричес- 
Г , іамП очки ошибочного вольтажа; до- 
Ьвка товаров с отдаленных пунктов, ко- 
Ьине можно купить поблизости, что вле¬ 
ки ненужную загрузку транспорта; часто 
В деревенских лавках крестьяне не имеют 
[возможности покупать такие простые и 
‘необходимые товары как соль, спички и 
керосин. 

[ Июнь 17, (АП) — Сооощают о 9 рас¬ 
стрелах в Благовещенске на Амуре за^шпи- 
рство и вредительство. Это второй слу¬ 


чаи расстрелов на Дальнем Востоке. Во 
вторник, 14 июня, в Биробиджане, Еврей¬ 
ская Автономная Республика, расстреляно, 
17 человек, как члены вредительской и 
шпионской группы. 

Июнь 19, (АП) -- Согласно сообщени¬ 
ям „Правды”, центральный орган компар¬ 
тии, на Украине происходит новая чистка 
коммунистических лидеров. В статье се¬ 
кретаря ПК Компартии Украины Бѵрми- 
стреико. в качестве „врагов народа” на¬ 
званы 10 партийных лидеров. Большин¬ 
ство имен этих лидеров обозначены ини¬ 
циалами. В течении последних лет укра¬ 
инская компартия подвергалась жестокой 
чистке несколько раз; партию очищали от 
..националистических элементов”, конспи¬ 
рировавших передать Украину Германии 
и Польше. Теперь, согласно статьи Бур- 
мчетренко, идет „чистка чистильщиков”, 
которые исключили из партии большое чи¬ 
сло членов в целях создать недовольство, 
которое способствовало бы вербовки чле¬ 
нов в оппозиционное движение. 

По непроверенным еще слухам Г. Пе¬ 
тровский, украинский Калинин, пал жерт¬ 
вой сталинской антишпионской кампании. 


ПОСЛЕ БОЛЬШЕВИЗМА ЧТО? 


(Продолжение). 

V. 

Образование нового класса. 


;ЮШНИ О* 
И О#®*! 


Кронштадт — поворотный пункт в ис¬ 
тории русской революции: это видимое на- 
Ь-то конца русской революции, начало ро- 
| ста контр-революции, которая, впервые в 
кроной истории, стала день за днем утвер¬ 
ждать господство нового класса — бюро¬ 
кратии, комфашизма. 

^Процесс этого утверждения начался со 
Іяияния. со срощения партийной біопокра- 
■ии с бюрократиями государственной и хо¬ 
зяйственной. 

I ..Генеральная линия”, первая и вторая 
] і пятилетки начали и закончили стабилизп- 
Р ю бюрократии, как класса, как творца 
^В>вого Фашизма — комфашизма. 

^ большое количество рабочих и кре- 
■рьян были вовлечены в государственный 
^рпарат; они срослись с ним, сжились 


ИИм. сжились с теми привилегиями, с темп 
■«тепиальными, бытовыми, социальными п 
В*р 1Лрными ѵеловиями, которые предо- 
‘ похо ЯЛ ° им г °сѵдаство. и которые так не 
Жи ’ так далеки от условий их пер~' > - 

Істі/'іп 11 ^' 0 ^ с Р едь г среды рабочих и кре* 
Е П д ц ’ что опи уже не только не хотят воз- 
реп г п П ' СЯ °^Р атн °. но думают об этом с 
[ чтобы І( -. ІЬНЫМ У жасом !1 готовы на все, 
I Зак репиться в данных условиях на¬ всегда и по закону. Их дети за 20 лет пре¬ 
бывания отцов у власти, росли в привиле¬ 
гированных условиях. Между этими детьми 
и детьми рабочих и крестьян, ростущими 
в диаметрально противоположных услови¬ 
ях, образовалось такое огромное расстоя¬ 
ние психологического и классорого разли¬ 
чия. какое существует в любой буржуаз¬ 
ной стране и даже того больше. 

Теперь эти дети выросли и влились в 
ряды господствующего класса, в ряды бю¬ 
рократии, в качестве офицеров армии и 
флота, в качестве инженеров, экономистов, 
профессоров, учителей, агрономов, врачей, 
сѵдей. ппавозастѵпников: в качестве раз¬ 
ных администраторов, членов правительств 
и они теперь создают для себя и для своих 
детей еще лучшие привилегированные 
ѵповия и с еніе большей настойчивостью 
стремятся к закреплению этих привилегий 
в законодательном порядке. Отсюда вы¬ 
текает не только потребность „законным” 
^раз^м закрепить навсегда за классом 
^ти привилегии и преимущества, но и по¬ 
требность обсобления от черни, от рабо¬ 
чих, от мужиков; потребность развивап 
хозяйство в целях удовлетворения, в пер¬ 
вую очередь, потребностей и вкусов сво- 


10 


ИЮНЬ — АВГУСТ 


его класса. Отсюда сотни сортов хлеоа, и 
пирожных, при голодном существовании 
масс; классовые вагоны железных дорог, 
магазины мод, в которых дамские платья 
продаются от 100 500 и выше рублей при 

і изком заработке рабочих; магазины кра¬ 
соты, і «осметики; дорогие государственные 
рестораны и кабарэ с изысканной кухней, 
питиями, музыкой и танцами; гастрономи¬ 
ческие государственные магазины с бесчи¬ 
сленными сортами всевозможных местных 
и заморских яств; лучшая в Европе гостин¬ 
ница построена в Москве, со всеми усовер¬ 
шенствованиями и удобствами, постройка 
которой обошлась более 30,000,000 рублен 
и т. д. Все это ныне законно, так же как 
и в буржуазных странах; каждый может на¬ 
слаждаться жизнью без оглядки, без бо¬ 
язни перед партией, перед государством, 
если, конечно, имеешь деньги, ,,уважение” 
к которым в России проповедуется ныне 
не в меньшей, если не в большей, мере, чем 
в странах капиталистических. 

В первую очередь, как всегда и везде, 
новый класс нуждается в сильной, строго- 
дисциплинированной, преданной режиму 
армии, поэтому, забота об армии в России 
была первой и главной заботой, она стави¬ 
лась в привилегированное положение* 
большевики старались создать свою воен¬ 
ную касту, с кастовым понятием долга и 
чести, с кастовой гордостью и превосход¬ 
ством. Это создано и закреплено поста¬ 
новлением ЦИК и СНК СССР от 22-го сент. 
1935 г. Согласно этому постановлению в 
Красной Армии введены ,,персональные во¬ 
енные звания” командного состава в це¬ 
лях ..поднятия роли, значения и авторите¬ 
та начальствующего состава”, как писала 
..Правда” от 23-го сент. 1935 г. Служба в 
Красной Армии, по словам даже самой 
„Правды”, „стала пожизненной профес¬ 
сией”. 

Красные поручики, лейтенанты, капита¬ 
ны, полковники и маршалы, — установлен 
и такой титул, выходя в отставку, будут 
получать, как при царе, как при буржу¬ 
азии. соответствующие их чину пенсии; 
их дети, таким образом, ставятся в приви¬ 
легированное положение, как дети воен¬ 
ных во всех остальных странах, несмотря 
на существование формального равенства. 
За военной кастой потянулась огромная 
армия политико-экономической бюрокра¬ 
тии и таким же законным образом офор¬ 
мится и закрепится и ее привилегирован¬ 
ное положение и станет не только факти¬ 
ческим, но и законом установленным. Ста¬ 
линская конституция есть первая попытка 
такого закрепления. 

„Перед наиболее энергичными - или 
наиболее ловкими и приспособляющимися 

открывается нередко возможность пе¬ 
рехода из рядов рабочего класса на выс¬ 
шую социальную ступень, переход в ря- 


■ 

(Г/ 


*іог 


ГС 


’.С 


ды технической интеллигенции или в р Ял і ■ 

/-а а і'і/’тізоинпм П М О Т И И Н О И. КОМ Гпмг. ч. ^ ' 


: іі 


У 11°. 

ф . • ( 


хозяйственном, партийном. Комсомольскѣ Ф/ф 1 ' 
или ином бюрократи и, формально пп Ии ,. Ф ^ # о:' 3 ' 

Аг - ^ 


"Ричи. 


■а 


сляемой, к рабочему классу, но в условиям 
бюрократизированного диктаториальногг 
государства, фактически постепенно обо! 
собляющейся от пролетариата в качестве 
нового привилегированного общественно 
го слоя” (С. Шварц, статья „Консолидация 
раб. класса в СССР , „Соц. Вестник”, №23. 
24 1934 г. Париж). 


*/ 


41 1 . З# л 
, і 1 ,Л - 1с 

|>г # , 

' .р* ч # 

№ 


. 0 е 
V 


И 


Ж 


р 


Эту МЫСЛЬ русского меньшевика, в кор- ' о' ч ' - 

не правильную — и меньшевики иногда 
мыслят правлыю. по анархически, по ба- 
кунински - бывший ВОЖДЬ мирового про . ; ѵФ 

летариата, главный секретарь Коминтерна . ф' л ',іиЧ ' 
Манѵильский. иллюстрирует цифрами. 

„Еще до 1933 г., говорит Мануильскиіі і Г .фОИф:^- 
в своем докладе 7-му конгресу Коминтерна Г :! Ф(Ф " . 
из рабочих и детей рабочих было выдвп- 
нуто полутора миллиона человек на посты, - Г' 1 ' й ѵ.,А* : 


& „ 


го 


ѵЫ 


ко 


вс 
директоров предприятий, судей, прокуро- •■■ффвіФ 1 1Я 
ров, учителей, научных работников, слуша- : /Ф п й0 И V 1, „ .... 

—.-■ - ’ -б -очнн 11 к '\ 

Г орок кая 


ѴН»Ч- 


теле и академии и т. д. 

„В высших учебных заведениях и тех¬ 
никумах насчитывается сейчас 1 млн. 300 
тыс. учащихся. Вторая пятилетка преду¬ 
сматривает рост числа специалистов с 2.7 
млн. до 4-х млн.”, доложил Манѵильский. 

Итак, до второй пятилетки было 2*5 ;;і на бедного 

млн. специалистов и 1.5 млн. выдвижен- 5; **- л ‘' т „. л л .,- 0 опа* 


.-^,>5 мелкая 

Ф ... -(“ ,ь 


Л О 


диеі 
.іюа 
под 
ст: 
лет 
бу: 
тег 


"Ьйвм! такой же опо 


цев, т. е. всего 4 млн. и 200 тыс., вторая пя- п 

. ■ -,.зоо тыс. - ..-«ой создала мелкую 


тилетка прибавила еще 1 млн.__ 

это уже будет равно 5.5 млн. привилеги- ’ 

ягр.тійимя Нгргп • -'или в ѵшпл пп,п,Ь., .. 


рованных т. е. 3% всего населения. Всего : Уснкой в мире диффс 
в России можно считать 7—8 млн. привиле- г4;ащ заработной плати 
тированных, сросшихся с государством, с Айова, воспитанием' ко':- 


он 

бі 


режимом и преданных ему душой и телом. 


Это значит, что бюрократический клас г 
численно уже почти насыщен до предела; 
может быть ему понадобится еще два-три 
млн. бюрократов. Уже создается резерв¬ 
ная армия, поэтому, вполне естественно, на¬ 
чинается тенденция, которая проявляется 
все ярче и ярче, затруднить доступ в выс¬ 
шие учебные заведения, затруднить „чу¬ 
мазым” доступ в ряды правящего класса, 
который теперь хочет размножаться и по¬ 
полняться в порядке естественного приро¬ 
ста внутри самого себя и в порядке „на¬ 
следственности” замещать государствен¬ 
ные должности во всех областях. 

Перевод всей жизни на коммерческий 
расчет по принципу „каждому по способ¬ 
ностям”, „каждому по ценности услуг, ока¬ 
зываемых государству”, борьба с „УР ав ~ 
ниловкой” приводят к установлению и за¬ 
креплению экономического неравенства, 
вследствии чего создается положение ана¬ 
логичное положению в капиталистических 

государствах: каждый имеет равное право 
на образование и занятие государственных 
должностей, но не каждый имеет равны 1 


«м бюрократии и пѵ- 

'-НЕ 


м 


’ %№(° 0 Г ц!! ая КОЛх озная 

&С КЧНИК 


)ТІІ « ниже 


іках, до 


Цеп 


ко 25 „Г “Рожи- 

% '^ваіо, , я 2 -5 
ст е3дьі 

ФN с " >с, «- 
V «А 
■ 


н 


• Н ІІ0 0| 


Кц 
возможности использовать это право 


На¬ 


пример, дети рабочих в Америке имею- 


г *х V 0 Ѵ * 
. ЧN 


V.' Ч 1 


Н. 


ДЕЛО ТРУДА 


11 


'ой Иі іт еі 

* оѵ п й ХЧ^ 

8 илег й пр0 'іеь ” 0 о Д 

»ссф'У? 

ь РУс Ко „ Ч 
чуШ С 0г о Мемк,. 

В ЧЬНо. пЛ О, 

быв Ц]Иі° к ана Рхич!'' 11 » 

ій " Ы " 

> І933 1 ; ОСТр иРУе! Ь Ч 

Ладе 7 г ° в °Рит 

предприятий сѵЧі 

ЙДЛЯ 

считывается сейчас?!; 

1.ХСЯ. Вторая ПЯТИ.;;;, ) 
рост числа спеішадпві 
млн”, доложил МаиаЛ 
о второй пятилетке к1 
ал истов и 1.5 \ш. іщ 
его 4 млн. и 200 ты: г л 
ибавила еще 1 мле 3 | 

■дет равно 5.5 млн. 

• е . 3% всего мсеан# 5 ! 
тжно считать 7-6»^ 

. сросшихся с 
г ^%: 
Іе почти насышен- 

емх- понадобитй^ 
ь ^ уже созл- 

і 

і5 цДСНПіШ- ъ ■/}. I 

"Тир затр) дНЙ А 

1,1 ГінеД еНІ1й ' м0 і: ‘ 

ые 3і1в пЯ д ы пр* в %і 

ступ 8 Р че т : 

•перь х , е ест^^ 
а п °^ г0 се^ я г$ у 

г яМОГ° „.дЦЗ 1 * .«!( 

С І” за^Уоб^І 

с еи 71 , л 

9 цип) !’ ценя „ьб* • 3 
ц по К боГ/, 


102 


. I «пиво на образование с детьми пре- 
ранное ПР‘ 1В мн форда и прочих муль- 

Ш нта ' .ненов но они. благодаря имуще- 
«иѵиллии* I ’ енствѴ) „е имеют одинако- 

(Л Г Н " 1 ’ ложностей использовать это право. 
Шг 3 , Фонды наверху, а трудящи 
® 0ЭТ0М под Фордами. Так сейчас и в Рос- 
Л 3> В высшие школы в первую очередь 
сИ " дети коммунистов, затем, имеющие 
Чтическѵю благонадежность, дети раз- 

„ЫХ чиновников и т .Д. - 

■Отсюда вполне понятно, что 1 млн. 300 
' в высших учебных заве де- 

о 

де¬ 


ти 


ыс. учащихся 

иях и техникумах в огромной массе 
вновь образовавшегося господствующе¬ 
го класса. 

I к ласс сформировался, численно вырос 
■в ею недра уже нет и не будет такого 
Широкого доступа, который имел место и 
начальный период его формирования; те¬ 
перь все пойдет чинным и спокойным по¬ 
рядком, как полагается в любом благо- 
Яьоснном государстве. Но для этого не 
обходимо иметь опору в низах, в массах. 
Кой опорой для Столыпина и для всех 
буржуазий мира являлся зажиточный крс- 

І стьянин и зажиточная мелкая городская 
буржуазия. Большевистский режим унич¬ 
тожил эти категории и в тоже время вы¬ 
росшая бюрократия не может опираться 
больше ни на рабочего, ни на бедного кре¬ 
стьянина; она нуждается в такой же опл- 
ре. как и буржуазия, и она создала мелкую 
.зажиточную бюрократию на фабрике и в 
[колхозе, путем невиданной в мире диффе¬ 
ренциации, дробления заработной платы, 
Р путем ударничества, воспитанием кол¬ 
хозной и професоюзной бюрократии и иу- 
|тем мелких привилегий. 

то время как огромная колхозная 
» сса - ие говоря уже о единоличниках, до 
НИ пор живет на заработке ниже прожи¬ 
точного минимума по 2.2 центнера на 
в 1934 г. а в довоенное время 2.5 цен 
рера — большевики созывают с’езды кол- 
И^ ЗНых ударников, которые сплошь состо- 
К, И3 сельских бюрократов, бригадиров и 
подобных, насаждают в них антиобще- 
■венную. антисоциалистическую психоло- 
Ку ” ин Дивидуалов” с кабанчиками, с те- 
Ю;. г.ымн. с капустой и овощами со своего 
рѵЛ ла ' ох Р а няемого милицией и оружи- 
Г ° т голодных мужиков. 

ыепіх <1ВЯ1 их в п Р име Р и поощряют всеми 

■ ” И С{\С)ГГ\Г\и\і \Л Л ГТОГА гмтіил гтпплпоп 


ПР 


ЦНІ 


Всой способами благодушие деревеи- 
вдовой аристократии, эксплотирую- 


Шую 
^іО^ .іьП 1 ,е Г оС \^' й 

°:!Ѵ д ѴѴУл 

э* 


К >У 
I. “Ѵй. ’ 


аристократии, 

свое Т ѵ колх °зную массу и строющую 
Чною-; 1аГОПОЛ У чие па ниіц ете и голоде 
ства пллионного колхозного крестьян- 

Го мѵж Кратия С03 Д ала своего зажиточно- 
ВРУками К3 ’ К0Т0 Р ЫЙ будет ее защищать 
Понимае И 3 ^ ами » так как 0,1 чувствует и 
зац Дан ’ чт ° своим благополучием ои обя- 
0М У Режиму. Именно это настро¬ 


ение и преобладает на с’ездах ударников- 
колхозников, на слетах, совещаниях п 
приемах ударников промышленности и 
мелких заводских администраторов. 

„Получил я свыше 1000 иуд. пшеницы, 
сыновья мои тоже около того, купили мы 
себе одежду и сапоги, купили две телуш¬ 
ки, починили избу, теперь хотим улья ста¬ 
вить" (Урал). 

,,Мне сейчас, товарищи, хорошо. У ме¬ 
ня, вечного батрака, сейчас все есть: у ме¬ 
ня одежда хорошая, у меня патефон, есть 
велосипед, ружье, часы, есть хорошая по¬ 
стель, хорошая квартира, у меня корова, 
свинья и птица. Мне жить хочется", го¬ 
ворит заведующий молочной фермой. 

,„Всего я накупила, всего хватает, — 
рассказывает механик Бахолдина, — 32 
платья себе нашила, сама смеюсь над этим, 
зачем мне столько” (Зап. Сибирь). 

,,Для меня в' колхозе жизнь стала мно¬ 
го богаче и интереснее. Никогда раньше 
мы не имели столько денег, хлеба и столь¬ 
ко продуктов. У меня самой 566 трудо¬ 
дней. Были мы темными, неграмотными 
людьми, выше земли мы головы не могли 
поднять... Теперь у меня одна дочь конча¬ 
ет учиться на агронома, а другая, ніести- 
летняя, ходит в детский сад и говорит, что 
будет инженером. Будет! И почему ей 
теперь не быть”. (Закавказье). 

А между тем: 

„Таких колхозов, как наш, у 
оне найдеться, ну еще один”, 
бирь). 

„Наш колхоз самый передовой, а ря¬ 
дом с нами остальные колхозы с урожая¬ 
ми в два раза меньше” (Крым). 

Вот на этот именно элемент опирается 
нынешняя совбуржуазия в деревне, ухажи¬ 
вает за ним, славит и хвалит его, награж¬ 
дает орденами и обласкивает. Почему? 
Потому что этот элемент предан власти и 
обуздывает все остальное сельское населе¬ 
ние, держит его в подчинении власти. Эти 
элементы закрепляют существующее бо¬ 
льшое неравенство между колхозами и вну¬ 
три колхозов, так как внутри колхоза де¬ 
ление идет по тарифу на семь категорий, 
из которых высшая получает в 4 раза бо¬ 
льше нисшей; по трудодням разница до¬ 
стигает в б и даже 30 раз, наконец, по пре¬ 
миям и вычетам. Все это создает различ¬ 
ное имущественное положение и распреде¬ 
ляет колхозную массу — на колхозную 
аристократию, высшую сельскую полити¬ 
ческую бюрократию, колхозную бюрокра¬ 
тию и многомиллионное бедняцкое колхоз¬ 
ное крестьянство. Здесь, в деревне, каких 
нибудь 3 5% населения грабят и угнета¬ 

ют остальные 95 -97%. 

Эти 3 -5% поддерживаются властью, го¬ 
сударством, а они, в свою очередь, поддер¬ 
живают государство и являются его глаза¬ 
ми, ушами и руками. 


нас 

( 


в 


Зап. 


раи- 

Си- 


12 


ИЮНЬ — АВГУСТ 
Тоже самое происходит и в промышлен¬ 
ности, в городе. Здесь усиленно созда¬ 
ется небольшой зажиточный слой рабо¬ 
чих из ударников, мастеров, бригадиров, 
техников, из членов партийных и профсо¬ 
юзных ячеек. 

В этом отношении огромную роль игра¬ 
ет стахановщина, значение которой нужно 
рассматривать не в плоскости повышения 
производительности труда, а в социально 
политической плоскости. Как метод под¬ 
нятия производительности труда, стаха¬ 
новщина не только давным давно обанкро¬ 
тилась, но больше того, показала, что она 
в высшей степени вредна. В социально-же 
политической области значение стаханов- 
щины, пенимая ее в самом широком смы¬ 
сле, огромно. Это — метод создания но¬ 
вого класса, соответствующего мелкой за¬ 
житочно й буржуазии, на которой можно 
держаться противъ трудящихся масс, про¬ 
тив пролетариата. 

Ныне нет ничего общего между трудо¬ 
выми элементами страны и новым господ¬ 
ствующим эксплоататорским классом 
бюрократией. Она более не может опи¬ 
раться на рабочих и крестьян, как в на¬ 
чальный период своего формирования, 
ибо их интересы лежат во взаимно исклю¬ 
чающих плоскостях — они враждебны и 
непримиримы: бюрократия стремится за¬ 
крепить свое положение и свои привиле¬ 
гии, а рабочие и крестьяне, в целом, стре¬ 
мятся уничтожить не только эти привиле¬ 
гии, но и саму бюрократию и условия се 
пораждающие. 

Значит, чтобы закончить свое классо¬ 
вое формирование, бюрократия должна 
была создать среди рабочих и среди кре¬ 
стьян опорные пункты против рабочих и 
крестьян, т. е. должна была выделить из 
их среды экономически более обезпечен¬ 
ные элементы, политически более приви¬ 
легированные, психологически враждебны^ 
социалистическим и уравнительским на¬ 
строениям. Что она и делает при помощи 
стахановщины и других методов. 

Вот почему ударникам даются деньги, 
награды, слава, грамоты и привилегии мет¬ 
кого характера, которые, при всеобщей ни¬ 
щете и закабаленности, вырастают в огром¬ 
ный социальный фактор. Вот почему этч 
ударники получают продвижение по дол¬ 
жности, вплоть до назначения директора¬ 
ми заводов, и политически выдвигаются" 
вплоть до членов Высшего Совета Респѵб 
лики. Для этой же цели служат и царские" 
приемы, которые устраиваются время пт 
времени руководящим работникам и с™ 
хановцам различных отраслей промыв,лен-" 

Возьмем для примера „прием руководя 
пшх работников и стахановцев металлѵп" 
гическои и угольной промышленности пѵ" 
ководителями партии и правительства ^ 


Кремле 29 окт. 1937 г." и посмотрим 
кую цель этот „прием’ преследовал, гущ 
циальмая цель — поднятие производите. !: 
мости труда. Неофициальная, и сама,, Г 
ж на я, — психологическая обработка Эт , 
элементов. 1,д 

Каганович начал свою застольную речь 
так: 

„Товарищи! После работы наших сове- 
щаний металлурги и угольщики имеют 
честь встретиться в дружеской обстановке 
с руководителями партии и правительства" 
Работникам металлургической, угольной* 
коксохимической, огнеупорной и железно- 
рудной промышленности оказана большая 
честь, которую, я уверен, они оправдают 


ШУ 

ѴіТ Г# 1 ’ 

Т /V 

и 0,1 

- Ѵ!м 

/V • 


',Л 


к 
. И 

Бідаобе»» 

„ шу и учителю 
(Дща” 21 ноября 
шшновец П. Ф. Зол 


-ЛоЛ 1° к 

^ А д ° 51 

на деле 77 . ^ кЮ * е ‘ - 

„Оказана большая честь”... Так и на 
царских приемах не говорили! В демокра¬ 
тических буржуазных республиках, напри¬ 
мер, в Америке, быть принятым президен¬ 
том совсем не считается большей честью, 
а в социалистической стране, „дружеская 
встреча” членов партии со своими лиде¬ 
рами — большая честь; встреча рабочих 
со „своим” правительством — большая 
честь. Что это как не внедрение психоло¬ 
гии обласканного подчиненного, как не со¬ 
здание такого состояния ума, которое при¬ 
нимает неравенство как естественное состо 
яиие общества? Именно это и есть. 

Сталин, выпивая „за здоровье наших 1< ?.работаю 7 час. в 
средних и малых хозяйственных руководи- 1 500—600 рублей в 

,,Кроме больших руководителей есть г ; Ве Р ен „ в 3; 
еще руководители средние и малые. Их, ООразс 

этих руководителей, малых и средних, име¬ 
ется унас десятки тысяч. Они скромные 
люди, они не лезут вперед, их почти неза¬ 
метно^ Но было бы слепотой не замечать 
их. Ибо от этих людей зависит судьба про¬ 
изводства во всем нашем народном хозяй¬ 
стве. Значит, от них зависит и судьба на¬ 
шего хозяйственного руководства”. Ста¬ 
лин имел в виду не только судьбу „хозяіі 
ственного руководства”, но и судьбу сво¬ 
его господства, которое без этих „мелких 
и средник руководителей” висело бы 4 
воздухе, не имело бы фундамента и опо¬ 
ры. Без них господствующий класс не мо- 

жет существовать и Ста; ‘.. 

понимает. Он понимает, чш, лет ,,ы - „ ял» "‘чо 
|Ч)е время, во время капиализма, хозяи* ■ , " 

СТВеППІЛА __ __„иПРК- й к ''Ькп 


двери научи 
- -Д Моя меч' 
Армии”... 


№*** т; 

«о 

Ц ''Чет 0 ‘ е ' 1Ког о 

М ....- . ^ Ст яціс 

" Сталин это прекрасно ';< г Чр 0 % м , 
гимает, что, как „в ста 1 ^Ьір л . 

.- ~ г емя капиализма, хозяи- Чол^Сть а ' 

ствемиые руководители, всякие там ДИР еК ‘ 11 В ь. ^ ру к К 
тора, управляющие, начальники цехов, ма* ^ 

СТС{1а счита лись цепными собаками хозяс 
капиталистов”, так и теперь, как бы наело’ и * V* 

пах он и не отрицал это, эти элементыД°* 
жпы быть „цепными собаками” хозяев-о ,{ 
рокрагов. И для этого делается решитесь 
но все, вплоть до устранения всякого с 

циалистического сознания из голов эт*_ 
элементов и насаждения собачей пр с Д. 
ноип режиму и личного эгоизма. Іі03В °б и е - 

> іею строить свое личное благопол) 1 /V 

I 

■? „ 1>ак’ я Л 

Чі->: 


! 93 7 

Іг> 4\,»' ’ и„ 

Оф и „ Ч ЛАІ 

41 '«•«„ '"^1 
Ч Ч, 

и и Р %, 

> 0г не Ѵ пп Кой , > 
,е Нно с „ 0рНо « и-^ 

" Ч “Ч 

а?аЬ '. 4 

еской стра*^ 

Учесть- С ° 

Жійс 

ак не вне Дрение пт- 
1 подчиненного, как р: 
-тояния ума, которое і 

во как естественно, со 
Именно это и есть, 
вая ,.за здорова е 
хозяйственных рш 


Х« № 


11ірте рабоче-крестьянских масс, 
на и ищ этом отношении достигнут ог- 

У сП 5 х как показывают речи различных 
Р оМН и»к’ов кандидатов и первый парламент 

уД рп?о господствующего класса. __ 

нлидат в депутаты Совета Союзов 
|озак колхозник. Д. С. Юдин говорил сво- 

мм избирателям. 

Г Сейчас я уже не тот. каким был, когда 
I ’оачил у кулака Заволокииа. Теперь и 
Іажиточный. В нынешнем году получаю 
около 200 пудов хлеба и 1,000 рублей де¬ 
ньгами. В личном хозяйстве у меня ко¬ 
рова, два теленка, 10 овец, птица и т. д.” 

; Кандидат в депутаты Совета Союзов Н. 
Т. Малютин говорил: „Я пришел работать 
нт завод чернорабочим-, а сейчас я рабо¬ 
таю мастером, и этого может добиться о 
нашей стране всякий, кто желает честно, 
внимательно относиться к труду, тот, кто 
любит свой труд и свою родину.” 

(„Правда”, 4 дек., 1937). 

Домашняя хозяйка Е. Л. Иванова гово¬ 
рила: 

„Вот, напрпмер, мой сын. Мы копейки 
не истратили на него, а он у меня - лей¬ 
тенант. Кому мы этим обязаны? Нашему 
дорогому другу и учителю — товарищу 
Сталину” („Правда” 24 ноября 1937 г). 

Слесарь-стахановец П. Ф. Золотов ска¬ 
зал: 

„Сейчас я работаю 7 час. в сутки. Я 
зарабатываю 500—600 рублей в месяц. 51 
всем обезпечен. Я уверен в завтрашнем 
дне. Я получил среднее образование, пе¬ 
редо мною открыты двери научных учреж¬ 
дений, вузов и втузов. Моя мечта — стать 
командиром Красной Армии”... („Правда”, 
24 ноября 1937 г.). 

Можно было бы привести таких примс- 
і^ров множество, но и этих вполне достаточ- 
н° для иллюстрации того, что высшая бю- 
.рократия успела создать своего кулака, 
^своего зажиточного мелкого буржуа, на 
роторых она может опираться в борьбе с 
роочим и крестьянским классом. 

* и вилим в речах блестящее отсутствие 
!иепяр И ° нежелатель ности материального 
мач'^ НСТВа ’ на °борот, мысль о законности 
В С ;^ ЛЬН0Г0 не Р ав енства крепко засела 
кратим НИе Не только руководящей бюро- 
Щего в низах этого господствую 


ДЕЛО ТРУДА 


ІЗ 


Кго ИИ ’, Н ° И В низах _ ___ 

гадип^у^ 02, В0 всех этих Ударниках, бри- 
какогп •. масте Рах. Никакой заботы, ни- 
матепи а і , аМеКа на необходимость поднятия 
стьян т Ыі0Г0 Уровня всех рабочих и кре- 

чаюідих ПГп^ 0Н0В и . милли онов, полу¬ 
пило кяп-г і 0 РУ^лей в месяц при цейс 
НепяпІ° феля в 30 копеек. 
и новсюлѵ СТВ ° г тепе Р ь бьет в глаза везде 
Тег орииѴтп В Ооласти питания три ка- 
^нлиіде н ^ ,І0ВЫХ па заводе, в одежде, г- 
в°льствияѵ 0Тдыхе ’ в образовании, в удо- 
Кан чиваетг« В Р аооте » в обращении. За- 
процесс разделения на „знат¬ 


ных ’ и незнатных „людей страны”, как 
выразился Сталин. 

Советская знать — это разных кали¬ 
бров совбюрия, которая нетерпеливо ждет 
отдыха и законного наслаждения плодами 
революции. Сталин предоставляет ей это, 
поэтому она захлебывается в прославле¬ 
нии его и в выражении верноподданничес¬ 
ких чувств и благонамеренности. Сталин 
стал героем, вождем, „фюрером”, глаша- 
телсм интересов этой совбюрократии, ее 
символом. Теперь, в порыве благодарно¬ 
сти, соибюрократия энергично проводит 
Сталина в общенародные герои и сам Ста¬ 
лин прет туда же без всяких прикрытий. 
Делается возможное и невозможное, что 
бы поднять его популярность среди ши¬ 
роких масс. 

Отсюда идиллия Сталина с матерью, 
посещение и обласкивание детей; дача на 
трамвай денег девочке, приехавшей на 
парад с Кунцева; появление Сталина на 
с’ездах колхозных и фабричных ударни¬ 
ков в позе покровительственной отцов¬ 
ской заботы; обласкивание армии, забо¬ 
ты о кадрах, дача телушек и огородов кол¬ 
хозниками все в таком же духе. Сталин 
это Муссолини или Гитлер для нового 
класса России и ничего не будет удиви¬ 
тельного, если он будет провозглашен по¬ 
жизненным диктатором; ничего нет уди¬ 
вительного и в том, что устранена совет¬ 
ская система и заменена парламентом, па 
м'анер I итлера и Муссолини, во главе со 
Сталиным, „гениальным вождем мирово¬ 
го пролетариата”. Все это — прямое сви¬ 
детельство установления господства ново¬ 
го класса. 

В соответствии с этим обрабатывается 
молодежь и армия. Раньше стыдились 
слова „отечество” и для национально-пар¬ 
тийных нужд придумали „социалистиче¬ 
ское отчество”. Теперь это социалисти¬ 
ческое отечество спешно заменяют роди¬ 
ной, и „Правда”, когда писала (9 июня 1934 
г.) о декрете об измене родине (Дек. от 
8-го июня 1934 г.), призывала стоять „за 
Родину, за ее честь и славу, мощь и бла¬ 
годенствие”. 

Тогда как социалист должен защищать 
не „честь и славу „пяди земли” от ,,свцн- 
ных рыл”, не „мощь нации”, а новые формы 
общества, свободу, самоуправление; сво- 
ооду и простор развития творческих спо¬ 
собностей. 

Социалисты говорят, что для торжества 
в России реакции необходимо восстановле¬ 
ние-собственности на орудия и средства 
производства, в России же, говорят они 
>ничіожили буржуазную собственность и 
не восстановляют ее. В значительной мере 

гтнртт™ " °’п УИИЧТ0ЖИВ й УР ж уазнѵю СОб- 

ч венное іь, в России утвердили государст¬ 
венную собственность и передали ее в вс- 
Денис и управление бюрократии; из этого 

14 


ИЮНЬ — АВГУСТ 


с логичской неизбежностью вытекает бю¬ 
рократический переворот, т. е. социал-фа¬ 
шизм или Комфашизм. В России он уже 
установился и продолжает все яснее и рез¬ 
че выявлять свои формы. В области поли¬ 
тической и экономической этот комфашизм 
также реакционен, как и самый обыкновен¬ 
ный буржуазный фашизм, и даже более ре¬ 
акционен. После большевизма не может 
быть реакции, не может быть Наполеонов, 
I итлеров, ибо большевизм всех их заткнул 
за пояс, ограбил их — им нечего делать в 
России. Большевизм естественно развился 
в диктатуру бюрократии, нового общест- 

Г) о VI тт Гѵ Г Гк 1/тта та пиі/тотігпо олті. млшлй венного класса. Эта диктатура есть новый 
вид фашизма, выросший из гос.-капитализ- 

1/АТАПТТ I І ТТ /А ТТ М/ ЛІТ Г\І ТТ1 пил \ 7 І-І . 


ьпд ^ишпоша, г ю і иѵ~.~і\аіігі і аі/іпо- 

ма, который должен быть безпощадно уни¬ 
чтожен рабочим классом, если он не хочет 
быть уничтоженным этим комфашизмом - . 

Задача пролетариата — вернуться на пу¬ 
ти октябрьской революции, расширить их 
и улучшить их, чтобы скорее придти к та¬ 


кому состоянию, когда, как писал Мщ- 
замученный Гитлером, )3а м. 

Бодро будет плуг вести работник. 

Будет женщина спокойно ждать ребе 
В каждом доме радость будет беззабс’ 
И в саду душистом засмеется звонко ТНа * 
Мирно будут ружья спать в музейных 

Больше никому они не будут нужны^ 51 *’ 
В храмах, синагогах и мечетях 
Слышен будет только говор дружный 
1 лубочайшие запросы духа 
Будут люди изучать любовно; 

Будут крепко уважать они друга друга 
И решать все спор&і полюбовно. 

Но ЭТОГО ТО НОВЫЙ господствующи;'! 
класс и боится и против этого беспоща¬ 
дно ведет борьбу, как показали последние 
казни вождей большевизма. 
> е Ѵ е 


Глее*" 

и 


о 
* -.. гИ* 


Р' „М 


,се гД 
я 


а 


* пр0 


не 


іО 


с0 с* 


тр с ' 


ле 


.цИ 


'’і* с 

■' ѣ*. «’о»> 0, “!: 1 , с ''воз» есл0 - 


•рог 

еі 


і 


Г. Максимов. 

(Продолжение следует). 


и 


о 


ба* 
Как я стал анархистом 


С т 
в П 
ВО 


Старая „матушка” Россия была для ме¬ 
ня мачехой. Я сын бедного, малоземель¬ 
ного, обременного детьми крестьянина. С 
раннего детства породнился я с нуждой и 
горем. Кормился черствым черным хлс 
Сом’ и ежедневно молился о хлебе*, „боже 
милосердный, хлеб наш насущный даждь 
нам. днесь”... Воспитывали меня подза¬ 
тыльниками, шлепками и руганью. 

В церковно-приходской школе меня 
учили не только молиться за хлеб насущ¬ 
ный но и лобызать руку духовных „от¬ 
цов” гнуть спину перед помещиком и ло¬ 
мать’ шапку перед всяким начальством. 

Когда я подрос, меня стали отправлять 
па поденщину к помещику, у которого ра- 
ботал от зари до зари за 15 копеек в день 

ІШ Чудна/ природа, так красиво воспетая 
■ ... „« .а нр интересовала и я ее не 

замечал' Изнуренный тяжелым и долгим 

мр» отсутсташо жиров в пиши, страдал 

” КУ Возмѵж С ав П я Т понял, что мне нечего де : 

Возмужав, задумываться о своей 

лать^дома и = • шей доли. Несколь- 

судьбе и опоиса л ^ ивали в Амери¬ 
ко моих одно се ог ^ афии> н а которых 

ке. Я видел и ч ЧИ стыми, красивыми, 

они высматрива ^ одетыми> К ак бары. 

пригожими, с - манила М еня и я ре- 

Эта сказочная 1 до лю. свое счастье 

шил ехать иска сво^ 0собой жа лости я 
в этой далек х родителей и родии, 

не вызывал У СВ оем- решении. Маті 

когда заявил им о свое » 


повесила мне на шею медный грошевый 
крестик — символ распятия русского кре¬ 
стьянства, и я, под зависть своих сверст¬ 
ников и, может быть, некоторых родствен¬ 
ников, уехал в „страну обетованную”. 

Жизнь моя в Америке ничем не ^отли¬ 
чалась от жизни тысяч таких же ооездо- 
ленных, как и я. Хвалиться нечем. Здесь 
в Америке, я понял, что все хорошо, что 
далеко. На своей шкуре я познал, что за 
барский наряд”, который меня так собла¬ 
знял в деревне, здесь нужно тяжело рабо¬ 
тать и унижаться. Но все-же я ж ^ 

В лучших условиях: лучше питался, чище 
жил и спал; мой внешний об ‘™ к п )?" Иі1 
пился: вместо свитки и лаптей. 


« чеМУ п 

к *>. ** « аГ,т “ 

! :о^ Гіе н с « аТЬ 

• ;^ й аѵч ай « 0ЛК 2 сС 
і ^ 5 " 03йаК0 :'пометь у . 

влюбил ходить П с ЭТ0Г0 знак 

-йір^зогнать тоск „ вредом в М 
-^Гбеседовали, вернее. 
**“ выѵшал Беседа прос»- 
-'думавший было интерес к о( 
-зші вопросам. Вскоре мы под,. 
53 и стали жить на одной квартире, 
радовал мне книги для чтения 


ПИЛСЯ- нмечи ьвп.пм .. --- я „ ѵЛ ц. 

пальто и ботинки, но внутренний, дух^ 
ный мой облик остался тем же, 


пившимся российско-деревенски.'. 

Но гот подули ветры русской револю 
ции. Зашумели витии с трибуньь^ ^ 
риіци, нам нужно... мы должны ... н ^ пН . 
тая обязанность... наш долг ° б раз . 
сать... Сознаюсь, я слабо очень ела ^ 
бирался во всех этих речах, роС( ? ин про- 
их нутром и чувствовал, что от мен я 

изошли великие перемены и ч в эТІіХ 
требуют участия, активного учас ^ д()Лга . 
переменах и выполнения каког т „„ 
Я не пропускал ни одного собрания^ 
одного митинга и флдно ла мо я щко ла - 
ораторов. Я учился.^ Это "“‘йости и к**' 

школа политической грам таК гл у 


школа политическом печИ так^ 

сового самосознания. Ино• Д* Р сиЛО й бр^ 
боко волновали меня и с > ѵМ илен>' ; 
ли за сердце, что я плакал от У^ не .я 

слезы текли по моим щека. , - 


ашоо мной и я стал лучше пот 
* дмоту и политический „выкрут 
■лическое воззрение Коваленко 
. ы-иевнстское. Он полагал чте 
^пролетариата” есть пепеч 
5 »»«итал, Ж 

"сѵшГ 0 ^ ■ 
^трудом ’; нас >ВДыи хлеб 

права ВреМя отня ть 

^ 5? п , и ™™»ить; 

»™", к 

«ч >ѵ»ы " г ; ад 

С Я ь, Ни М Гю ЖИт Ь'’. ' Ко 

ѴЛ 'і|і 8а оста? 11 °чен 
% , а чся г., 4 

^го- ЛДИѵ 


> с 

г - Чі 
?*>- - ѵ * К^ких 


,>И0 
° Ва * 1е НК( Ст 4ч Р Ч 

ч э ч 3 ^:. 


^Уз 


«Ли 


Ьіл 
«X 
д Р.ѴХі 


Ч 


РУга 

вно. %а 

п °Дст 8 , ѵ 
0г о б > 

'•іи Пл, сл % 


Поел 


% 


• Мак 

ет). 


Си М0в 


)М 
И не чувствовал... 

«Тгіртийных тонкостях я не разбирал- 

пгла да и теперь не так еще хорошо 
сЯ пч с ними, вследствии чего партий- 
* Н споры всегда навевали грусть и вно- 
яые голову подозрение и неуверенность: 
СІ ' наЧ ит, думалось, и теперь не все еще 

х0р я примкнул к большевикам: их обеща- 
„ и речи мне нравились лучше других, 
п партии, конечно, я не состоял, но мк- 
тииги посещал. На митингах всегда про¬ 
изводились денежные сборы и я щедро 
гавал. У большевиком большего и не тре¬ 
бовалось: слушай и жертвуй. Позже по¬ 
шли разговоры об измене большевиков 
революции и я стал охладевать, речи пе¬ 
рестали вызывать слезы умиления. Грусть 
и тоска постепенно овладевали мною. 
Прежней жизнью я уже не мог жить, а 
идол, которому я поклонялся, упал с того 
высокого пьедестала, куда вознесло его 
мое необузданное воображение и обажа- 
ние. 

Что делать?.. Кому верить и чему по¬ 
клоняться?.. Где искать и как найти путе¬ 
водную звезду?.. 

Простой случай столкнул меня с тов. 
Коваленко. Я познакомился с ним; в пар¬ 
ке, куда любил ходить посидеть у воды, 
чтобы рззогнать тоску. И с этого знаком¬ 
ства начинается коренной перелом в моей 
жизни. Мы долго беседовали, вернее, он 
говорил, а я слушал. Беседа пробудила 
во мне угасавший было интерес к обще¬ 
ственным вопросам. Вскоре мы подружи¬ 
лись и стали жить на одной квартире. Он 
рекомендовал мне книги для чтения, за¬ 
нимался со мной и я стал лучше понимать 
и грамоту и политически^ „выкрутасы”. 
Политическое воззрение Коваленко было 
пробольшевистское. Он полагал, что ,,ди¬ 
ктатура пролетариата” есть переходная 
стадия к анархизму; он считал, что сперв? 
нужно смирить бывших господ, научить 
их добывать свой „насущный хлеб” соб¬ 
ственным трудом и навремя отнять от них 
политические права; подготовить их к бе¬ 
склассовому обществу, а потом уровнять 
п правах со всеми остальными граждана¬ 
ми. Коваленко — участник революции, бо¬ 
лее грамотний, чем я, и я ему верил. 

В 1929 году Коваленко уехал в Россию. 

,.Не хочу, чтобы меня эксплоатирова- 
ли американские толстосумы, говорил он, 
ноеду на родину, за свободу которой я 
боролся, и там буду жить”... 

Разлука с ним была очень тяжела дли 
меня. Я снова остался одиноким. Но, к 
счастию, ненадолго: Коваленко скоро 

вернулся. 

^Свободная родина”, которая его так 
банила и не давала спокойствия душе еіо 
и по которой он тосковал тихой, но по¬ 
жирающей здоровье тоской, оказалась 


"о“р°“я 'ГжГГ 

выношена в глубине его г Р п Р Д с ВЛении и 
Ды на большевистскою РДЦа ' Его взгл>! ‘ 
ДНЮ” изменились м;\ ГІ ” ереходную ста ‘ 
маться но наши чп ’ снова начали зани- 

руслу анархизма И те'Геп^'^м'Г'^ П ° 

• Кггсгкг 

РОМ оно очутилось благодаря государств' 
мае™, „ „ омюй ' тгор 1 Ѵ «™*: 

•Д ’ Тепс Рь меня уже не запугаешь 
■ го анархия — это хаос, беспорядок нГ 
разбериха и пр., ибо я знаю, что эти слова 
исходят из уст политических шарлатанов 
и пройдох. Для меня теперь ясно: анар- 
Хтіл действительно, мать порядка, со¬ 
гласованности, взаимного уважения, поли¬ 
тического и экономического равенства и 
братства всех народов. К этому я теперь 
стремлюсь, за это я теперь борюсь и ду¬ 
маю, что рано или поздно, скорее рано, 
чем поздно, дружный интернациональный 
союз таких, как я, сломит вековечного вра¬ 
га Свободы и Равенства и утвердит на зе¬ 
мле подлинный мир и благоволение. 

П. Гаврилюк. 

ИЗ ПРИКАЗА ПО 28-ой ДИВИЗИИ 
(имени Франциско Асказо). 

Славная 28-я Дивизия Народной Армии Испан¬ 
ской Республики, за отличное поведение под ог¬ 
нем противника, особо отмечена командующим и 
гюлиткомиссаром Левантийского фронта, а также 
и самим генералом Миаха; она является одною из 
образцовых дивизий. Боевая история дивизии 
точно отображает историю борьбы Испанского На¬ 
рода с предателями и агрессорами. Основой ее 
послужила одна из первых колон миллиоцинеров, ор¬ 
ганизованных в Барселоне, колонна Франциско Ас¬ 
казо, которая была реорганизована в армейскую 
28-ю Дивизию. Командиром ее с первого дня и 
до сих пор является т. Грегорио Ховер Кортэс, ста¬ 
рый активист НКТ. 

Получив приказ сопротивляться и не сдаваіь 
позиций, 28-я Дивизия имени Франциско Асказо 
не уступала ни на шаг, несмотря на все отчаян¬ 
ные попытки превосходно вооруженною враіа. 

(„Солидаридаридад Обрера , 5-го мая). 

Командующий 28-й Дивизией имени Франциско 
Асказо т. Грегорио Ховер Кортэс и командир 25-й 
Дивизией (бывшая Конфедеральная Колонна Ор¬ 
тиса) т, Мануэль Гарсиа Виванкос за боевые отли¬ 
чия произведены в подполковники. 

Декретом правительства был произведен в май¬ 
оры милиции с 19-го июля 1936 іода за услуі и, 
оказанные Республике на полях сражения, и повы¬ 
шен в чине с 20-го ноября того же года за боевые 
отличия павший смертью храбрых Буэнавентура 
Дуррути Домингэз”. 

" Испанское Республиканское правительство впер¬ 
тые дает чип подполковника вождю милиции, пав¬ 
шему на поле брани. Эта честь оказана нашему 
незабвенному товарищу Б. Дуррути. 


16 


ИЮНЬ —* АВГУСТ 


МАТВЕЙ ТАНЕНКО 


Письмо из Калифорнии известило де¬ 
тройтскую группу „Дела Труда” о смерти 
ее бывшего члена Матвея Таненко. Танен- 
ко умер 31-го марта в 11 ч. 30 м. ночи, в 
городской больнице местечка Мамет, 
окрестность Лос Анжелеса. Порок сердца 
скосил нашего товарища на 46-ом году 
жизни. 

Тов. Таненко был убежденным анархи¬ 
стом - комм у н истом. Покойный тов. не 
только имел анар¬ 
хические убежде¬ 
ния, но и старался 
поступать соглас¬ 
но этим убеждени¬ 
ям в обыденной 
общественной и се¬ 
мейной жизни. К го 
биография такая 
же скромная, как 
и биография всех 
анархо-массовиков, 
рядовиков. С ы II 
малоземельных 
минских крестьян, 
он с раннего детства познал черную ну¬ 
жду. В России, этой мачехе всех трудя¬ 
щихся, ему нечего было делать и он, в 
1914 году, уехал в Америку. Здесь, зара¬ 
батывая тяжелым трудом кусок хлеба, ом 
находил время на приобретение знаний. 
Двухклассная школа, которую он окончил 
в России, оказалась большим, подспорьем 
в деле самообразования и выработки поли¬ 
тических взглядов. Прочтя труды Баку¬ 
нина, Кропоткина и других конструктив¬ 
ных анархистов, Таненко примкнул к анар¬ 
хическому движению и остался верным 
его принципам до последних минут своей 
жизни. 

В 1917 году он пламенел желанием по¬ 
ехать в Россию помочь пасынкам, превра¬ 
тить мачеху в мать. Только в 1920 году 
ему удалось осуществить свою боевую 
мечту — в этом году он уехал в Россию 
и сражался там с оружием в руках против 
белых банд адмирала Колчака. Несмотря 
на это, он подвергался преследованиям со 
стороны большевиков и только по сча¬ 
стливой случайности избежал расстрела 
полевой Че-Ка. В 1922 году Таненко воз¬ 
вратился в Америку. В 1925 году покой¬ 
ный товарищ приехал в Детройт и с пре¬ 
жним пылом’ начал работать в рядах без- 
властников. При его активном содействии 
было организовано Общество Помощи По¬ 
литическим Заключеным в СССР. Он был 
секретарем., а затем кассиром этого об¬ 
щества. Львиная доля работы по сбору 
средств падала на него. За какую бы ра¬ 
боту Таненко не брался, он всегда дово¬ 


дил ее до конца. Своей честностью 
тивностыо и преданностью покойный* Кт 


СЛу. 


жил примером для остальных товарищ^ 
Халатность и равнодушие некоторых то 
варищей его раздражали и волновали й 
он говорил им открыто: „или работай 
или уходи, ибо твое разгильдяйство обез- 
кураживает других и лишает желания ра 
ботать”. По природе Таненко был очень 
общительным человеком и это ему помо¬ 
гало в кропотливой работе среди русских 
колонистов. Он не пропускал ни одного 
предприятия русских, шел на каждое с па¬ 
чками литературы и с розыгрышными би¬ 
летами в пользу заключенных. Он отлич¬ 
но понимал, что маленькая лепта, прислан¬ 
ная из-за океана, подбодрит, вдохновит 
узников, томящихся в большевитскоіі 
ссылке и каторге. 

В 1929 г. Таненко оставил Детройт и 
уехал в Калифорнию, но переписки с груп¬ 
пой он не прекращал. В каждом, писме'он 
справлялся об успехах группы и всякая ее 
неудача его огорчала. Он интересовался 
движением до последнего дня жизни и 
поддерживал связь с нами и с калифор¬ 
нийскими товарищами, отдавая предпочте¬ 
ние Федерации „Дела Труда ,: (. Таненко 
считал, что политическая линия Федера¬ 
ции правильная и заслуживает всемерной 
поддержки каждого чесного анархиста. 
Живя в провинции, он зорко следил за 
рабочим движением. Когда „Канадский 
Гудок” напечатал пасквиль против анар¬ 
хистов, протестовавших, якобы, совмест¬ 
но с буржуазией против вакханалии тер¬ 
рора в СССР, Таненко послал в редакцию 
„Гудка” резкий протест против клеветы 
Гудковцы, конечно, протеста-раз’яснения 
не напечатали. 

Товарищ Таненко был скромным ра¬ 
ботником в нашем движении, но таким ря¬ 
довым работником, без которых ни одно 
движение не может процветать и разви¬ 
ваться. Товарищ мечтал о близком осуще¬ 
ствлении анархического идеала. Он умер, 
не увидев претворения идеи в жизнь. Но 
мы, оставшиеся в живых, можем сказать: 
дорогой товарищ, твоя мечта, за осуще¬ 
ствление которой ты так стойко боролся, 
есть наша мечта, и мы будем продолжать 
работать не покладая рук над претворе¬ 
нием мечты в действительность, за торже¬ 
ство анархии и коммунизма во всем ми¬ 
ре. Человечество, блуждающее по жут¬ 
ким тупикам, рано или поздно выдет на 
широкий путь и придет к жизни в равен¬ 
стве и в свободе. Люди гибнут, но их 
идеи живут. Дело Таненко не умирает с 
ним, оно продолжает твориться миллиона¬ 
ми тружеников ему подобных. 

Ф. Коваленко. 


/т 

К/' 

5'. $ 


щ > 

& „шь .( г 


с* 

■і/Ѵ 

I "чѵ 

ч>° 

Л оо.* г 

УѴ# 1 
!> * 
■Ірвл ^ 


і « образом 
„до резерв: 
ш ЧТО буя 
росному Ні 

«ИТЬСЯ 


гш сил св< 
шн 


( 


ЗУ с знтузи 
ішзацни; і 
I ! ШТ, обуч 
| сотр 
вследс' 
‘ бшо переі 
; ; 1ІЦ рук, а 
ПОДГОТОВ 
' ЯВНОГО 1 

ІОбе о 


; , ВДт Ь у 

! С« н 

*>> 
въ, . Во 1 


А ' 


о, 


'і 
ДЕЛО ТРУДА 


17 ВОЙНА 

п 


И РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИИ 


лмМА ПОЛОЖЕННАЯ В ОСНОВУ 

"Совместной деятельности 

си В р. С. — н. К. I. 

ВРС будучи озабочены стремле- 

НКТ ,игпать войну и обезпечить сохрак- 
ниеМ вы** Этических и экономических рево- 
иоСТЬ мнпх достижений пролетариата, и 
люи !!?джая всегда и везде добиваться но- 
пр0А ѵ тѵчшений, приняли проэкт Нацио- 
вЫХ ого Комитета Связи о совместной де¬ 
льности обоих синдикальных организа¬ 
цій на следующих основах: 

Национальная ооорона. 

ВРС и НКТ, признавая огромный про¬ 
тесе в боеспособности и технической го¬ 
товности Народной Армии, как следствие 
ее милитаризации, решили употребить все 
ѵси.іия, дабы облегчить создание регуляр¬ 
ной армии, являющейся гарантией побе¬ 
ды. 

НКТ и ВРС заявляют, что они будут за¬ 
ботиться о поддержке тесного и братско¬ 
го союза между всеми соратниками Народ¬ 
ной Армии, сражающимися под знаменем 
антифашизма. 

1) Синдикаты должны интенсивней¬ 
шим образом содействовать созданию 
мощного резерва действующей народной 
армии, что будет способствовать ее по¬ 
бедоносному наступлению, ибо должна 
производиться постоянная замена дейст¬ 
вующих сил свежими. Для этого синди¬ 
каты должны озаботиться чтобы все их 
члены с энтузиазмом выполняли приказ о 
мобилизации; проходили довоенную под¬ 
готовку; обучали рабочих пользоваться 
оружием; сотрудничать и следить за тем, 
чтобы, вследствии мобилизации рабочих, 
ке было перерывов в работе из за недо¬ 
статка рук, а так же дать професиональ- 
ную подготовку женщинам и мужчинам не¬ 
призывного возраста, дабы ими заменять 
мобилизованных. 

~) Обе организации предлагают под¬ 
держивать усилия Военного Коммиссариа- 
га и следить, чтобы в нем все антифашист¬ 
ские группировки были справедливо пред¬ 
ставлены. 

№(_' и НКТ будут следить за тем, чтобы 
" То взаимоотношение группировок соблю- 

ват° С р В ° вс ^, х сл У чаях * Будут поддержи- 
ав ь военный Коммиссариат сухопутных, 

си ационньіх , морских сил, и вооруженных 

‘Г а на тех же условиях. 

Дабі С 0 Р™изации приложат все усилия, 
ниіі \ дооиться улучшения взаимоотноше- 
Щих н ^<ДУ военными начальниками из быа- 
го нас° еННЫХ и ВЬ1Ше Д ши; ми из граждаиско- 
ченіі е ; Іе , НИя - Таким образом будут устра¬ 
няя фСКТЫ ’ бывшие в армии до 19-го 

) ЧКт и берутся предоставить 


правительству все необходимые средства 
для возведения укреплений, прокладки и 
починки путей сообщения, а также убе¬ 
жишь для гражданского населения. 

4) Синдикаты должны обращать уси¬ 
ленное внимание на беспрерывное поддер¬ 
жание тесной связи с фронтовиками для 
чего и будут рассматривать их как своих 
членов, заботиться о их семьях и т. д.. нс 
нарушая, однако, функций военного Ко¬ 
мандования. 

Основная идея ВРС и НКТ — быстрое 
и окончательное поражение фашизма и 
всестороннее усиление реальной демокра¬ 
тии в организационных отношениях и в во¬ 
енных формациях. Поддерживать престиж 
Военного Коммисариата, как органа кон¬ 
тролирующего и способствующего усиле¬ 
нию народной армии, равно как и помогаю¬ 
щего своим опытом, и своей силой деятель¬ 
ности правительства, снимая тем самым с 
него часть его огромной ответственности. 

Промышленность. 

ВРС и НКТ нашли нужным приложить 
все усилия па увеличение активности ис¬ 
панской промышленности и в частности 
военной. Обе организации приложат все 
усилия, дабы сохранить твердый и дисци- 
плированный тыл, углубляя у всех рабо¬ 
чих, без различия категорий, дух самоот¬ 
вержения и самопожертвования, столь не¬ 
обходимый в данный момент. В этом ду¬ 
хе НКТ и ВРС будут действовать по мере 
надобности. 

Военная промышленность. 

1) Статс-секрстариат Вооружения об’- 
единил в своих руках управление военной 
промышленностью, в согласии с Национа¬ 
льным Советом Военной Промышленно¬ 
сти, которая будет создана при участии 
НКТ и ВРС. 

2) Приспособление всех фабрик и ма¬ 
стерских к нуждам военной промышлен¬ 
ности. 

3) Централизация всего сырья и глав¬ 
ным образом' того, в котором нуждается 
Военная Промышленность. 

4) Транспорт, который по своему роду 
необходим для военных надобностей, бу¬ 
дет предоставлен в распоряжение прави¬ 
тельства и будет централизован и милита¬ 
ризован. Необходимая часть транспорта 
должна быть сохранена, дабы не страдало 
снабжение населения и промышленности. 

5) Синдикальные организации ВРС и 
НКТ будут сотрудничтаь по быстрому со¬ 
зданию мощной военной промышленно¬ 
сти. Синдикаты должны взяться за немед¬ 
ленное и крайне необходимое выполнение 
задачь по внедрению в сознание рабочих 
необходимости бдительности и недопуще¬ 
ния всякого рода саботажа и увиливания 
18 


ИЮНЬ _ 


от работы; необходимости „ 
в.нься В своем деле . п п,, И сове Р шенст 
ИЗВОЛ ИТР 7іип/-л ’ ДіК) Ы увеличит», п 


ІЮ- 

увеличить про- 


изводительность и к а ^“ 0 ѴІ 

6) Должна а „“е“°е«ш а Гг"- 

Дена национализация пІл Ни быть произве ' 

Дорог, тяжелой ппл» дников> железных 

ХОДСТ» а дГьГо пСнГ'?" 0 ™- С >'"- 
той промышленности кототиТ” И НСС " 

знана компетентнимы орая б У дет п Ри- 

учреждениями необх 0 димой ТеЛЬСТВеННЬШИ 

. о сиих °ДИМОИ для го.ч пяніні 


национальной тіромышенности Я соэданин 

мышлнГстью должно Л й 3 " РОВа " НОЯ "Р°- 
ванп и Д° лжно быть централизо- 

н >деі регулироваться компетент¬ 

ными учреждениями. 

шленнпг Т ЬНЫе С ° ВеіЫ ОТ Р аслей пресы¬ 
щенности и верховный экономический 

совет. 

/) Для проведения в жизнь плана на¬ 
ционализирования промышленности, рав¬ 
но как и для орі анизации и общей плани¬ 
ровки производства ВРС и НКТ предла¬ 
гаю і немедленно сформировать в прави¬ 
тельстве, с участием обоих синдикальных 
организаций, Верховный Экономический 
Совет. Верховный Экономический Совет 
подготовит национальный экономический 
план и через посредство Национальных 
Советов Отраслей ПромышѴіенности, в ко¬ 
торых так же будут принимать участие 
синдикаты, урегулирует, особенно в наци¬ 
онализированной промышленности, потре¬ 
бление сырья, финансирование, установку 
видов продукции, их ввоз и вывоз, уста¬ 
новку цен, формы вознаграждения за при- 
быль(?) и т.п., утилизируя все средства, да¬ 
ющие возможность легкого проведения в 
жизнь этого плана. 

Правительство будет издавать законы 
по вопросам экономии в согласии с Наци¬ 
ональным Советом Экономии. 

Национальный Совет Экономии соз¬ 
даст специальный отдел инспекции тру¬ 
да во всех отраслях промышленности. 
Профессиональная подготовка. 

8) Кроме мер по подготовке профессио¬ 
нальных кадров, принимаемых правитель¬ 
ством синдикаты должны принять меры 
к поднятию общего культурного уровня 
профессиональной и техническом подгото- 
Р пТпцих ПРИ помощи организации и 

специальных курсов и 

школ, при п0ДД ^ Я К 'общественных служб. 
Муииципализа « ают необходимость 

НКТ ”, 1 и реорганизации городских 

сГжб! основывав « «а мумивипааиаиро- 

ва’нии. „Апнижимое имущество, как 

Признавая недв Х Г венность. доходы с 

государственную со^ юстИі за исключени- 

городской ^ посредстве законов, 

ем какой ренты. .Г'< ™ ѴоВ цели п Р а- 

которые » п ^“т „срелавы в распор»*»- 
вительство, будѵ ‘ » 

. 6* 
ЛП 


Ь/ЖУ 

л?. 


,іИИ муниципалитетов. 

1) ВРС и к ?шт КТИ,п ' зация - 

юридиче^ признание 1 коллектив ° АИМь, м 

ГоГе 

коллективов могут сохранит» Какие из 
ствование, нормъ, их ф ъ кц„о н п° С с »‘е- 
Уставы их, равно как' и <К™ Ро г Ва "Ия и 
и венного контроля над ними ’ ° с - ѴДа Р- 

Коллективы, которые не 'попои 
лому узаконению, должны быт, • ш ,. НЯТся 
рованны. т ЛИ| <види. 

2) Государство окажет помоип о 

лективам., которые примут эти зякли К0л ’ 
тельные формы и экономическая 
которых будет признана. ' ьза 

3) Вопрос, касающийся законодатеі, 
ства о коллективах, должен быть пяз'пя. 
ботан и предложен правительству Нацио* 
нальным Советом Экономии. 

Зарплата, цены и снабжение. 

Улучшение жизненного уровня* трудя¬ 
щихся и борьба с дороговизной и Труд, 
иостыо доставки продовольствия являют¬ 
ся явной необходимостью. 

Для этого НКТ и ВРС считают необхо¬ 
димым принятие следующих мер: 

1) Синдикаты должны бдительно сле¬ 
дить и преследовать спекулянтов. 

Отели и мучная промышленность (бу¬ 
лочные, кондитерские и т. д.), в первую 
очередь подлежат наблюдению синдика¬ 
тов Пищевиков и Торговли. 

2) Должны быть организованы проч¬ 
ные кооперативы потребления и произво¬ 
дительные кооперативы с применением к 
последним ограничительного законода¬ 
тельства, применяемого к оптовым орі а- 
нам экспорта, находящимся под строгим 
контролем Государства, в согласии с по¬ 
становлением Совета Экономии. 

Должен быть выработан план ввоза 
продуктов, составляющих основу питания 
трудящихся, с целью обеспечить послед¬ 
них и их семьи пайком по ценам, соответ¬ 


ствующим их зарплате. 

Правительство должно так же принят 
участие в производстве и регулирован 
внутреннего потребления всех тех проз» 
тов, которые служат базой для наш 

вывоэа^рс и нкт считают что должно 
установить размеры минимального » ^ 
ванья в соответствии с Д°Р 0Г0ВИЗН 0 ° Й ст0 - 
ЗНИ, принимая во внимание, с од а с 

роны, профессиональные катем . ^ 

другой, полезность каждой из ни.. , 

духе синдикаты будут зашшшпь в жден1іе 
тленности принцип: *- возн в „ ко- 

прямо пропорционально начесѣ 
личеству производства с введен все 

мин, без различия пола и вмраст^ ^ 

то время, которое понадоби ленН0 . 
становления национальном промі 


УЖ\\3 
$ АІ „Л* 


,,, 

и Ч *’ 1 ( , с е* Ѵѵ 

< О 


с озД‘ 

і «' 
запа 


>«»>««' 


чей 


% * А ,„ю своих 

|і****" 

№ ьа/К ляиЯ каждь 
Ч®' с екщПюР х1,чеСК0І 

■ Вда, организациям 6\Д\г 

зм ЮР 10 ™ 1 для ПР °" 
паям всех чинов соі 

опознанием и физичес 

Мшационные пункты 

: щ;ш бельем, санитарі 

ш. 

Добровольцы являются н 
сц котелком и ложкой. 
Нюбходшко мобилизов 
Ѵкпа. ** 


жизненные 

»тжнц 


АТХЙЦ быть употребленъ 
** ^ се Работы, не не 

*Г' Й ' 1Мжиы «ьт 


П0 воз «лу 

СГ Мй 
><Г гательны 

^ «РОИЗВС 
< Г* 1 * ии< 

>4 V* 

, > т очки к 

Чаця »на.ть, 


и*». 


ч, 6ѵ !' йст »«й Ка . 

°Нет „ к<і н 


Чи,;: (зп Р^деле 
и 
•’Ч- 

Ни 


•^Дае-г 


м< 
с нѵС»чЧ 

к '°Нт п ' к ак- Н|< Инп Ч\1 

>, Р > н а и ФоЙЩ 

^ Олі 

кп РСТв « 


ЗП Т °Г"« >■» 

І М Ы и ,'РИМѵт "«Мои,. 


•’*< Ч 
ч -> 


"■■ 


іу т П °М( 


\ 


к *физ Нана ;и Ческ; 


а»'* I 

N 


' Кт ивГ>за, ’ 

ата - Рены 1 Мии ' 

Й с „*іг 5 ^ 

й°л имос °ь» " •»; 

Г ‘К I и Рпр 
:аты следую щи^мер^ йеоб! 

^ерстТ и Т^т 

іежат наблюдению синдик 
ов и Торговли, 
л быть организованы ір- 
ивы потребления и произк- 
оперативы с применением. 
)граничительного законов 
меняемого к оптовым ор. 

находящимся под строга 
сударства, в согласии * 
Совета Экономии 
ыть выработан &^ 

ставляюших ос У 

)ИЗ воДСТВ е т ех Пр 

0 * 

служат ^ 

что 

^ счита^ • н0 го 
ІЬ" 1 ’ 1 ', ЦЗ Н 'У лЛ; 


зльн° 0 еД^', 

2 Д<> 


г этой целью должна быть создана 
сти- , .,ьная коммиссия зарплаты и цен 
наЦИ °гтием в ней представителей синдика- 

С «их организаций. 

я л Спецам, как из коллективов так и 
Длящимся на государственной службе, 
' оказана вся необходимая помощь 


НЭХ 

^повышения их научного и техничес- 
* ценза. 

ки (Окончание следует). 

Н і/т _ФАИ МОБИЛИЗУЮТ СВОИХ 

П ЧЛЕНОВ. 

Обращаем внимание всех групп, группировок, 
местных и уездных (камаркальных) федераций 
на серьезность положения, создавшеюся в ведо¬ 
мой нами борьбе. 

Благодаря неисчислимым запасам военного сна¬ 
ряжения, предоставленного интернационалом фа¬ 
шистских держав, враг наступает. Вновь призы- 
паем мы активистов и организации Анархической 
Молодежи, НКТ и ФАИ, чей героизм удивляет весь 
мир, дать доказательства силы и мощи воодуше¬ 
вляющего нас боевого антифашистского духа. 

НКТ, ФАИ и АМ приняли решение произвести 
всеобщую мобилизацию своих членов, чтобы дать 
отпор интервентам. 

Пусть каждый синдикат, каждая анархическая 
группа и группировка, каждый Клуб (Атенэо) и 
каждая секция Анархической Молодежи превра¬ 
тится в мобилизационный пункт. 

Всем организациям будут разосланы мобилиза¬ 
ционные карточки для производства учета и ис¬ 
пользования всех членов соотвествепно их техни¬ 
ческим познаниям и физического состояния. 

Мобилизационные пункты должны снабдить мо¬ 
билизуемых бельем, санитарным материалом и ору¬ 
жием. 

Добровольцы являются на сборный пункт с оде¬ 
ялом, котелком и ложкой. 

Необходимо мобилизовать все перевозочные 
средства, Все жизненные силы испанского народа 
должны быть употреблены лишь на нужды обо¬ 
роны. Все работы, не необходимые для военных 
надобностей, должны быть приостановлены. 

Все, кто по возрасту или физическому состоя¬ 
нию не годится для активной борьбы, будут напра¬ 
влены во вспомогательные формации или на строй 
К У укреплений. 

Должен быть произведен сбор лопат, кирок и 
Других строительных инструментов. 

Все сведения о добровольцах, с копиями моби¬ 
лизационной карточки каждого, должны быть о>- 
°бідены в Национальную Мобилизационную Ко¬ 
миссию. 

^фера действий каждой Мобилизационной Ко¬ 
миссии будет определена по соглашению с соот¬ 
ветствующими местными, уездными и районными 

органами НКТ, ФАИ и АМ. 

Нс следует упускать из виду, что военная об- 
с, лноика вынуждает нас принять военную дисци¬ 
плину. 

Ни одна из Мобилизационных Комиссий не рл- 

,а еі на личную ответственность, а лишь по ука- 
$ІІІ1Иим Национальной Комиссии. 


:ОН^Г ЯР максимум' энтузиазмі РИІЦеЙ ВЛ0ЖИТЬ в это Дел. 
и героизма. ' ‘ ’ ШШШНЫ ’ “нтенсшшості 

За работу!!! 

За победу над фашизмом!!! 

Национальна,, Комиссия по Доброволь 
ной Мобилизации НКТ, Фди „ дм. 

* * 

іо.,. Жерминаль Суза, главный секретарь Полу 
островного Комитета ФАИ пошел на фронт добро 
іюль нем. * 


УБИТ ЕНЧЕВ. 

Защищая Фуэндотодос, пал, 9-го марта, смертью 
храбрых лейтенант Испанской Народной Армии Ни¬ 
ко ы Енчев, хорошо известный славянским анархи¬ 
ческим кругам. Еще в Болгарии Енчев проявил 
себя как боевик-борец за свои идеалы. 

Он прибыл в Испанию в первые дни движения, 
и вступил в ряды героических милиций НКТ и ФАИ, 

О СОБЫТИЯХ НА АРАГОНСКОМ 
ФРОНТЕ. 

Внезапный прорыв Арагонского фронта являет¬ 
ся тягчайшим ударом не только для антифашистов 
Испании, по и для трудящихся антифашистов все¬ 
го света. 

Причины прорыва фронта можно свести к двум 
категорям: чисто военные и политико-социальные. 

Первой причиной военного характера было по¬ 
давляющее превосходство вражеского вооружения 
и снабжения. Господствуя в воздухе, им произво¬ 
дились бомбежки крайне небольшого участка 150— 
2С0 аппаратами сразу Такие налеты стирали в 
порошок все. 

Также оснащение частей врага тапками и ар¬ 
тиллерией во много раз превышало наше. 

По преступной халатности правительства не бы¬ 
ло обращено достаточно внимания на постройку 
укреплений и убежищ. 

Затем следует обратить внимание на то об¬ 
стоятельство, что высшее командование показало 
себя совершенно неспособным, если не хуже, вы¬ 
полнять порученное ему дело и, по меньшей мере, 
требуете?} снять ряд командиров и членов Ген¬ 
штаба Восточного фронта, зарекомендовавших се¬ 
бя преступной небрежностью. 

Когда Комдив 24-й дивизии, наш товарищ Йол- 
ди, поставил в известность Генштаб Восточного 
Фронта о мерах, принятых фашистами, дабы по¬ 
вести наступление, то командование не удосужи- 
юсь принять необходимые меры. Когда, опираясь 
на превосходные силы авиации, при поддержке 
танков и артиллерии, началось наступление фаши¬ 
стов, то штаб XII. Армейского корпуса был выну¬ 
жден дать приказ об отступлении. 

При взятии Теруэля штаб не допустил динамч- 
теров 25-й дивизии энергично и немедленно ликви¬ 
дировать гнезда фашистского сопротивления, а по¬ 
вел их осаду, что позволило врагу перегруппиро¬ 
вать свои силы и в дальнейшем перейти в контр¬ 
наступление. 

Часто у бойцов создавалось впечатление, что 
верх и их предают, что, конечно, не способствовало 
укреплению боевого духа частей. 

Чтобы ясно дать себе отчет в переживаемой 

4 01 і] 


пост 


Т. е. 


” І,ое »ной поли™ки"°прГ ЛИТЬ ' Свет на "РСД- 
Явленпе называемое ' Х кругов - 

е - вмешательство партнйіи " ” п Р 01, елнтизмом", 
дс,Шя войны, было "Гой ОРГа,ЮВ “ «опросы 

езорі.інизации армии, в ЭТ0Й ИЗ осііоі,і| і>іх причин 
'с іьности особенно 0 тлі„ Разрушительной ле- 
мевппіе захватить ,, с|10и " Лись коммунисты, су- 
" ым Комиссариатом (Ц 0 , ІМ Ѵ ” руков °Лстио Воен- 
Даря безусловной нод ( ДС р"'^ Ѵ " Равле нием). Благо- 
Рв. А пщрес дель Вайо они ерхов,юго Комисса- 
і'Омпндные посты лиц „з с Р ° Таскивал и на псе 
шавиш * ни малейшего "?"' Х "° ет " ях > «»ѵ- 
выполнять указы партийных РИЯ ’ ,уЬтоі ">'-х слепо 
ставленников Компартіи ^п й МИТеТ ° В - Ряд ™их 

" п ^Р е Лааи им весьма важп,,'^ бе>Кали |( Фашистам 
С неыо создать реклтмѵ' 6 ,Юеішые сведении. 
п; >Ртпи, было организован^ К ° Мандирам "з Ком- 
тс. под Мадридом едва по СГупление на Брунет 
Но ' если бы не имеиытст, - ?" чивше еся плачев- 
н°Ті) Дивизии под командой Г° ' '' (Кон Федераль- 
О порядках сочгтп Сиприано Мера, 

жно судить по’ следѵюшё ХСЯ " Комисса Ризте, М0 - 
тарь Совета Оборони, Ктт СЛУЧаю ' В "Це-секре- 
ннп, был член Н КТ Хѵан Л лонпи ’ ло сго ликвида- 

пившнй назначение Комиссаром"X (Хуа,,ель) , полѵ- 
"Уса. Он раскрыт „ „„ Р ° М Х ' армейского кор- 

онскую организацию „ котопойТ Крупную шпи ' 
некоторые офицеры ’ В я,-, быЛИ замешаны л 

исполнение порученного лела^Хупие", 3 У' СПешпо ° 
мещен на пост Комиссапя хг был пс Р е - 

- вто росТ е П е ННЬІ й 38ИНМаВ “' в 

лики с шя Л пГшлГо е ГдГза™ла ЬСТВа РеС " Уб - 

гж. ТлТ ГУМ) ~ ~ антГ:: 

дения на нет зі’оеУ " систематического спе 
Рьбе с колектппамТ в чаТГоети’Г ° С ° беНН ° “ 
Муниципальные Советы Атг ЛЬ '' КИМИ- 

с единственной целью исключить „Т их состГвГнкТ 
и заменялись правительственными ком, сс, ям , 
Правительство всеми способами ста па ос 
звать на выступление организации НКТ „ ФАИ 
также и конфедеральные части на Д 

ликвидировать этот сектор. Р ’ дабы 

Следует указать еще на одну причину демопа 
• изацни, которая вытекала из политики ппавитель- 
стта в области снабжения населения. Чиня пне 
поны колективам в деле поставки продуктов „ РЯ 
саждая привилегии в форме неравенства зарплаты 
трудящихся и жалования чиновникам и по-бюпо- 
кпатически организовав распределение, госоргаиы 
вызвяти ряд злоупотреблений и не раз поинѵжде. 

ны были выбрасывать на свалку испортившиеся 
продукты. смоіря На горький опыт * 

Юст " и пскренност, М0Л,,0е отсѵт 
перешних сою,.. у нек °торыѵ ,Л Ст “' 


ПСРСШ '"« союзников /о ;:7 0р ь>* изцщ ч ъ 

К генерал поза вТ б0Р1буП,Х ТС 

Когда, во время ма Еѵ В Т, °РЬМг 
село "с, генерал Пом Т СОбь,т ий 1937 Е 

ДУЮЩИМ Арагонским фр о Ь ’ Л то " аЗНаче « гл^У Ч 

°" " ..народного фронта” ’ Т ° прес са Ко , 0іІа ". 
стеля Каталонии „ аз ," , В0СХвал ял а еГ( Д Мун «- 

торы « спас область “т "„Г ЧеЛ0Веі ‘°м Ч У ^ 
Дезорганизации; человек " еСКОГ ° У * 4 ' 
контрольных" „а наГежшнеГ^ По УУ * 

Диеты был,, совершенно п Мест ° и т - л ‘ д'° ез ' 
об этом человеке Теперь У" ШОПОЛО *»ото 

“ «*»« »р,Г р , 'гг " оя »*:: 

"НПО, в имении своего богатого Н дру а>КДаЯ1Л> У*- 

" ог “ 40 милях от фронта. Р " Га ’ Расположен- 

Отчет Редакционной Кп пп 
изданию __ 0,1 „Коллегии по продукты. 

Когда враг втогрнулся в Каталонию, правитель 
ст' о обратилось ко всем антифашистским органи. 
заниям с призывом сотрудничать. 

При условии проведения политики действитечь 
пого единства и при возможности противопоставить 
силам врага равно вооруженные силы, мы будем 
в состоянии поднять дух борьбы и дать отпор В рл- 
гѵ. Анархическое движение в целом твердо реши, 
ло довести борьбу до конца в тесном сотрудни¬ 
честве с остальными секторами антифашизма, нс- 


изданию журнала ДелІГт™ " 
приход. м т ' млп -іТа 1 *'’’ 

За проданные Жѵпнялк. 

отдельных товарищей: Д. Собкор" м'Т '' 

Норка - ІЛйГ Г , М: ' Г Л 
ленко, Детройт '-1 5 00 г ' Ф ° Н ~ 4 00: к °и- 
■<а) - 1.00 Всего: 23.30 . КЩ Чюиго ’ 

дельных от ‘ 

Прогрессипноё^Зе'м і^° ' " СТаРЦе,,: АкрГ - Щ 

калов - , 00. Ю Г" 00 ’ ФиЛа ' ~ 555: М - Хрп- 
Отдел РООВ 4 ®" ГСТаун ’ Г РУ П ™ - Ш00; 42-ой 
14 75- ц ью тд п ’ Крои ’ от Р° зыг Рыша картины — 

I 00й п РК, ^ УППа - 5 - 00 ’ Детройт- 
64.30. ' ГЛСЛ ООВА > Нью Иорк - 5М Все-о 

х и с Им Г в ТѴ'г р Г? °і! И тзаключеным и Ссыльным Анар- 

КГЖ " Р00ВА '- 

* °. б ТГТ Р, 27 9 У’ : 0с "'“ ,ь ■ *“ 

РАСХОД: 

Типография — 93.80; Экспедиция журнала—8 52; 
іОшгтзаключенным — 5.00. Всего: 107.32. 

- се о в ьассе : 127.95; Обший расход — 107.32; 
остается в кассе: 20.68. 

Акрон ; Июнь 16. — Уважаемые тов., посылаю 
пом денежный перевод на 4 дол. Эти деньги вы* 
рѵчеиы от продажи журнала „Дело Труда”: М' 

11 С тов. приветом Ф. Дубатозкз. 

Иью Пор к, Июнь 22. — Уважаемые товарнши- 
посылаю чек па 10 дол. Распределите их так.' 5 

дол на „Дело Груда” и 5 дол. политзаключенный 

ь СССР. Одновременно с этим нами передано 5 
дол. Юнайтед Либертернан Организейшон для Р а ’ 
бочпх Испании, борющихся против мировой гидры 
фашизма. 

Нее эти деньги ассигнованы 16-м Отделом РООМ 
С товарищеским приветом И. Сз м У сиН ^ 


00 Ь 

>2.',»« 6І ,!! 
пока но 

Сзтоіі иелью і 1911 года в г. К 
Ышз создана русская 
лшіия. Момент созд 
ши «о» считать и і 
барического движени 
д Этой прогрессивно] 
« Рар.ѵтский Отдел 1 
% организаі 
1 ,4,' Ю з п Р° п итанние 

1 "р”' 

^4“Я 0 " ,лс " 

«Наших в пт, раооте 
его д, 1я , дел с наме 
ьЧйря з Чн ь'х це; 
• ? ,г °. в 19і9 г РГич ной 

« Г р * Г 

^!" Ро Паг1; Кото Р 

$5 Га 5?' г вц іе? 

^Хе° Т 1| «е л Г ° л ° 

«Гр 


г/ 


' с? 

с аІ І0 ст>к Ѵ( 

Хг»: 
Оі 

-4 
^Ог-, 0 ^ 


%; 


0 і *ч 0 N 


‘У 


ПМв, 


^ гч ' По 0 Тг 

-Нд „ с 0й. Хѵ V ■ 

‘-««."Оз. "ч:\',‘ 

’ л Оч в Г к1 Ѵ ! 

ч т > д <>.;>;г 

>« Т,>РЬ “°< 
1і0 Рьмр е,, еп я , , Чіл С 

"««а,, ' гд « оіі'''Ч в ’Ч 

Г» Фа“>« ,.>ч: 

■>Г, . '««и, п ‘> Л 

.V 

; К 'Ѵпмала° Й д К<м *«и» 
01 ’ МАР ^м?^ 

^ Виндзор 06 ! 0 
Дубатовка, 

~ д-00; Слоткнн Чикаго і ** 

-го: 23.30. Г0 ’ (вд » 

іа Труда поступило от грив г. 
ішей: Балаш - 5.00; Три ПЬ 
12.00; И. Старцев, Акрон-'* 
Землячество, Фила. - 5,55; М Кя- 
Юнгстаун, группа — 10.00; -У- 
Акром, от розыгрыша крэ- 
к, группа — 5.00; Мае., Летг -~ - 
[ РООВА, Нью Иорк - 5.00. № 

олитзаключеным и Ссылывя^ 

16-й Отдел РООВА, Нью ! 

д: 92.60; Оставалось 

27.95. - 

гс *Л-р№- \ I 

- 93.80: ЭкспеЛ "“! 107.» . ■ 

5 00. Всего- 10 , 

■> М .Г„с поший 


К 

,р их 

у" 1 

I 

ф *Я 

«У . 
У 


ДЕЛО ТРУДА 


21 Исторический Отдел 


О „и ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЭНЭрХН 

(Аіатериал ния в Соел . Шт . „ Канаде) 

чеС п°гптом номере „Дела Труда”, посвя- 
в 25-ти летию нашего движения в 
іденном тах и Канаде, история движе- 
СоеД ‘ повешена даже и в десятой доле. 
НН не освешен период газеты „Голос Тру- 
, „ | о саМ ой газете ничего не рассказа- 
да „е пассказана история газеты „Хлеб н 
впля” Р и журналов: „Набат”, „Колокол”, 
[ рабочая Мысль”, „Правда”, „Волна”, „Сво¬ 
бодное Общество” и др- 

Не описана история нашего движения 
многих городов и районов; ДАЖЕ НЕ 
ОСВЕЩЕНА история нашей соб¬ 
ственной ФЕДЕРАЦИИ. 

,.Дело Труда”, начав собирать матери¬ 
алы, не остановится и будет продолжать 
начатую работу пока не исчерпаются все 
источники. С этой целью в журнале вве¬ 


ден ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ, в котором 
печатаются воспоминания участников дви¬ 
жения, биографии его деятелей, истори¬ 
ческие очерки, документы и справки. 

Мы призываем всех, кто имеет что- 
либо рассказать о прошлом нашего дви-- 
жения, писать для исторического отдела. 
Статьи будут помещаться в порядке по¬ 
ступления. 

В следующем номере пойдут статьи 
товарищей: А. Луференко и И. Данилюка^ 

Обешали писать, и мы ждем, следую¬ 
щие товарищи: И. Самусин, Загайгора, Бе¬ 
резовский, Ныо Йорк; Ф. Конасевич-Бу- 
ковецкий, Канада; А. Ящук, Вотербури; 
Д. Собко, Балтимора. 

Кто еще? Не стесняйтесь, пишите! Ре¬ 
дакция всегда готова помочь каждому. Пи¬ 
шите, исполните свой д бяг перед движе¬ 
нием и историей! 


Русское Анархическое Движение в городе Кливе/вде 


В конце 1911 года в г. Кливеланде впер¬ 
вые была создана русская прогрессивная 
организация. Момент создания этой орга¬ 
низации можно считать и началом русско¬ 
го анархического движения в данном го¬ 
роде. Этой прогрессивной организацией 
был Рекрутский Отдел Индустриальных 
Рабочих Мира, организаторы которого 
.были люди пропитанные анархическими 
Іидеями. Этот отдел просуществовал не- 
■долго: он ликвидировался благодаря дс- 
Ізорганизаторской работе двух-трех лиц, 
■вступивших в отдел с намерением исполь- 
ізовать его для личных целей. 

благодаря энергичной работе Петра 
■Ьояоепого^ в 1912 году была создана Груп- 
ей р сских Рабочих, которая ставила сво¬ 
его- т и* 1 Ы ° п Р опаган ДУ анархических идей 
Івячя-то 1 ^ Д0ВЬІХ Русских масс. Группа за- 
ежр ‘ СВЯЗ о с выходившей в Ныо Йорке 

ла получать от 3еТ0Й ” Г0Л0С Труда ” и ста ' 
анапѵи,", п <ТЬ от иее для распространения 

НѴВ Гпѵп КИе КНИГИ И 6 Р° ШІ °РЫ. Окреп- 
кладов -,1'І п Р ист У ГІИЛ а к организации до- 

В н ’ Лекц ИИ и митингов. 

10 членпр ІС ^- ѵппа насчитывала не более 
здали Эти члены очень скоро со- 

ствѵюп.рг/ ЬПІОе РУ сс ко-еврейское сочув- 
Грѵппы у 0к Г ) У жение * Членский состав 
КОМ Новых У и КЛ0НН0 В03 Р астал , а с прито- 
ность Гпѵпгт ,1ен °в расширялась и деятель- 

р. нуппы. 

Дала воз1іож? ИЯ диск Уссий по анархизму 
м иться с яі.о° СГЬ МН0ГИІѴГ хорошо ознако- 
рхической теорией и закре¬ 


питься в ней. Читки и доклады с каждым 
разом привлекали все больше и больше 
слушателей, расширяли и укрепляли сим¬ 
патии местной колонии к Группе. С са¬ 
мого начала Группа решила создать хо¬ 
рошую библиотеку и это решение посте¬ 
пенно и неуклонно проводилось в жизнь. 
В результате этих усилий была создана 
действительно довольно солидная библи 
отека, которой пользовался очень широ¬ 
кий круг читателей. 

В 1912 году в Кливланде была органи¬ 
зована и еврейская анархическая группа, 
с которой Группа Русских Рабочих с са¬ 
мого начала работала в самом тесном’ кон¬ 
такте. Этот контакт впоследствии дал воз¬ 
можность организовать Анархический Кра- 
ттГ ’ Крест г. Кливеланда и развить его 
деятельность, которая продолжалась 
вплоть до революции 1917 года. 

В 1914 году Группа Русских Рабочих 
приняла участие в первом с’езде Союзов 
Русских Рабочих, состоявшемся 1—7 июня 
в Детройте. Это был учредительный с’езд 
на котором был заложен фундамент слав¬ 
ной Федерации Союзов Русских Рабочих 
Соединенных Штатов и Канады. Кливеланд- 
ская Группа делегировала на с’езд Федора 
Шеффера, который был избран секретарем 
с’езда. 1-го Октября 1914 года Группа 
официально вступила в Федерацию Сою 
зов Русских Рабочих и с этого времени 
стала именоваться Союзом 4 Русских Рабо¬ 
чих г. Кливеланда. 

После вступления в Федерацию нача- 


22 


ИЮНЬ — АВГУСТ 


лась усиленная деятельность и быстрый 
рост членского состава кливеландского 
Союза Русских Рабочих. Первый массо¬ 
вый митинг, устроенный на тему: „Что 
хотят анархисты?’’ — привлек довольно 
значительную часть тогда немногочислен¬ 
ной русской колонии: зал на Вудланд ули¬ 
це, что против 38-ой ул., был переполнен. 
На митинге выступал Аарон Барон, вед¬ 
ший тогда пропаганду среди русских ста¬ 
рообрядцев в При, Пенсильвания. Речь 
Барона, простая и искренняя, очаровала 
слушателей. Чудный оратор, честный и 
преданный работник организации, он за¬ 
воевал симпатии не только своих едино¬ 
мышленников, но и своих противников. 

При Союзе существовал Драматиче¬ 
ский Кружок, который успешно ставил Діа 
Дне" 1 орького, „Женитьбу” Гоголя и ряд 
других серьезных и сложных пьес. 

Постановки имели большой успех и 
слава Драматического Кружка распро¬ 
странилась за пределы Кливеланда и Кру¬ 
жок устраивал спектакли в Акроне и Пит¬ 
тсбурге. Весь доход Драматического 
Кружка поступал на организационные це¬ 
ли Союза. 

При Союзе существовало также нечто 
в роде школы но подготовке ораторов, 
докладчиков и организаторов движения. 
Занявшаяся этим делом группа товарищей 
не была подготовлена к такой деятельно¬ 
сти, не имела достаточных знаний и пер¬ 
вое время не знала как приступить к наме¬ 
ченной работе, с чего начать. Группа вы¬ 
работала такой план занятий: прочиты¬ 
вать намеченные брошюры и книги и, по 
очереди, выступать перед группой с изло¬ 
жением прочитаннаго. Группа подвергала 
докладчика критике и указывала ему на 
недостатки. Сначала дело шло скверно, но 
постепенно стали привыкать и дело нала¬ 
дилось. В этой коллективной работе вы 
рабатывалось умение округленно выра¬ 
жать свои мысли, вырабатывались стиль, 
манеры, логичность изложения, а главное 
привычка выступать публично. Севе ма¬ 
шись немного с ораторским искусством, 
члены группы перенесли свои занятия на 
улицу Чтобы привыкнуть к выступлени¬ 
ям перед массой, они устраивали агитаци¬ 
онные уличные митинги и выступали на 
них. Эта коллективная школа дала блестя- 
щие результаты и принесла большую поль¬ 
зу Союзу: Союз всегда имел в своей сре¬ 
де несколько человек способных к высту¬ 
плению на массовых митингах и даже про¬ 
читать ряд сносных докладов. Это позво¬ 
лило кливеландскому Союзу расширить 
пределы пропаганды: Союз часто обслу¬ 
живал ораторами и докладчиками >ег- 
форд, Акрон, Юнгстаун, Питтсбург и дру¬ 
гие города Пенсильвании и Огайо штатов. 

В 1915 году, если не ошиоаюсь, в Ьал- 
ТИМ оре состоялся второй с’езд Федерации 

Союзов Русских Рабочих, на котоп.г 
всландский Союз делегировал Ив-в Кли 
нова (Ященко). В этом году в сС ^ Ва 


:ь около 40 членов, имелся 
шуб И библиотека, а тагV 


Зе на* 
соб. 


считывалось 

ственный К Л у ^ И ипшшиіексі, а тщ. 

чительное количество литературы л : Ра¬ 
спространения. Из газет, выходивмн, Ра ' 
Соединенных Штатах, Союз раеппогт Х 2 
„Голос Труда”, „Великий Океан” (издай Ні,Л 
ся Щербаком в Сан-Франциско), „Вое , 
ну ю Зарю”, которая выходила в Питтсіи' 1 ' 
гс, и газету Индустриальных Рабочиѵ м Р ' 
ра „Рабочая Речь”. Ми - 

В конце 1915 и в начале 1916 годов С 
юз устроил ряд лекций, читавшиеся това 
рищем Мухиным. Лекции прошли с боль 
шиМ успехом. 

В конце лета 1916 г. в Кливеланде со- Я?"« ьШ с ‘’ 
стоялся третий с’езд Федерации Союзов Р ^ •" те 

РѵГГК'МХ РлбоЧИХ на КОТОПОМ 1/птяпопп..^ ’ ЙЛЙІ 


( „роу 0 ; \- 

у ,1 е (Г.І г й Иг ПІ’ 1 

7/У , 0 ОіВ 

я Да с° с 

’ оШ п°УгО Дф- а 


1 6 1 ’ 

I ПГ.ь 1І?1 рГѴГ 

'V е * „ <л.Ѵ 

о»» ПР« 

Й. і# а . Во іТ °„че „ іЮ 


■О 1 


\0- 


н 

іДи^ 1 


и 1 

у1 : 

И 

Б 

И 

С 

і 


>Г С 
ЛЬ' 


с 


і 


ов аЙ : штат 00 . ре- 


о:1 


изД‘ 


Русских Рабочих, на котором кливеланд- СКОР 0 

'ЯРЛРН ПРтпл»* ІгДлПКС ^ И НО 0“ 

В пер> іоД 


ский Союз был представлен Петром Бояр- НО 

ЛММі-и ті 1 I т I 1 Г /Л ТГ О Л Я 4 IЛ О !1Т/АПЛГГіт Л 


ским и Николаем Белковским. На этом 
с’сзде обсуждался вопрос о разногласиях 


А# 0 ' 1 


между Питтсбургским Союзом и редакци¬ 
ей „Голоса Труда”. Эти разногласия воз¬ 


никли из за отказа редакции „Голоса Тру¬ 
да” напечатать статьи, критиковавшие 
действия некоторых ее членов. Редакция 
мотивировала свой отказ тем, что статьи 
носили личный характер. Сездѵ не уда¬ 
лось достигнуть примирения. Большин¬ 
ство делегатов С’езда стало ѵ ча сторону 
редакционной коллегии и вынесло пори¬ 
цание некоторым членам Питтсбургского 
Союза, последние, поддержанные сеоим 
союзом, начали издавать газету меньшин¬ 
ства—„Восточную Зарю". Этот прискорб¬ 
ный инцидент нисколько не ослабил Феде¬ 
рацию С. Р. Р., ибо огромное большин¬ 
ство союзов считало, что разногласие нс 
госит принципиального характера, поэто¬ 
му федеративная связь союзов продолжа¬ 
ла оставаться крепкой, как и раньше. 

В 1916 году Союз пригласил Михаила 
Ра иву, который прочитал в Кливеланде 
две лекции, и В. Волина, который прочи¬ 
тал целый цикл лекций, закончившийся в 
начале 1917 года. Лекции прошли с боль¬ 
шим успехом и оставили после себя дол 

гую память. 1017 г) 

В дни руской революции (март ші о 

клпвеландский Союз достиг высшей то 1 
своего развития и являлся самой боль - 
русской организацией в городе. Он во _ * 
в* Комитет по Отправке на Родину 
тических Эмигрантов, а затем в Сове^ 
бочих и Крестьянских Депутатов, пи ^ 
работу совместно с социалистами. „ 
очень скоро Союз, вместе с евреиско^ 
анархической группой, порвал о ц1! . 
связь с социалистами из за их н* г0 
вого требования признания Оов 
Правительства. 


(Я. «•• 

:^ е СнОГО 0Р ГаН Д нО В ДеТРО- 

,:^< это не в ер ^., 0 три сс 

і 1017 ГОДУ 01,1 та? 


твм 

ме¬ 


не 


в 191/ ^ - было 
» : с «ест, « ІІДС 

■ віцеть по отчетам стал . 

наооорот, он і'Ллпкс со 
1918 года в Нью Ио( к с 


11 


ВОСТОЧІ 


"кдае годы перед воііноіі русская 
-ль валом валила в Америку. Цент- 
б , ыл высоко-индустри- 
5 Из Пііп!?а ПС0 ^ Г и его окрестно- 
-^ывалась по'^пошГ '^" 1 эмиг Р а ИИЯ 

-?? Вм і ПР ПооГ И В Питтс ' 

•нС^ить свои ?л ЧНЫе паиа 
>> Г 'Г^»»»ат бе33а 

; ^ > август 


пс 


Та 


в о Летом 1917 года около 


20 членов ^ 


^ РѵД ІЦе й бак- 


>ор^к Их р 


і/ 1 ѵ_ 1 т 1 ѵ/і і іѵѵ/ач - чГЯ 

юза уехали в Россию. Предполаг 


от 
и п>за,„; 


к 


ХЧ° М %и "" 

ЧЛНаШ'Ие 


&Оо, и. 

23 


: 5 ;<у 

ЧаЧ' 

І 3 ЧН| 

'Иск-о, '*> 
**а ’п: 

* ^ 

Рации ' а 
_ вСС го Союза, но Временое I Іравитель- 
Кво заьрыло границы и рсавшмеся домой 
К с ские эмигранты вынуждены были ос- 
тйться В Америке. _ 

| Несмотря на о г езд в Россию многих 
Іктивих членов Союза, последний продол- 
|(ал свою деятельность и его состав бы¬ 
стро пополнялся новыми членами. 1913 
астал Союз таким’ же бодрым и 

.. Л,,-, „ 1 Аі —• 


[ ом и ре| 
зноглаекя 
* „Голоса 
фитиковаі 
ов. Рев 
:м, что пг 
Г’ездѵ не ѵ, 
я. Ботьв 
5 т ст 
ынесло 
іттсбѵріяЧІ 

анные ДО 
а ту чеяы9| 

слабил 

0С бол 

ЗНОГЛ2СЙ- 

^»д 

вЛро^І 

п0Ъ№ 

р 

0)4 

е сео 9 ^ 

г И Г “ 

ш 


& 

Ш 


ѴГОД Зие і сх-а ^ — и*і*г»т и ак- 

иивным, каким он был в начале 1917 года 
|Членский состав к этому времени значи¬ 
тельно увеличился, но уже чувствовался 
^достаток в интеллигентных работниках 
| іі Федерация не имела своей газеты, так 
Iкак „Голос Труда" со всем своим штатом 
Дехал в Россию, и ,,Восточная Заря” пре¬ 
вратила свое существование по тем же 
! причинам; Союзы западных штатов поль¬ 
зовались раньше газетой Щербака_„Ве¬ 

ликий Океан", — теперь и ее не стало. В 
Нью Йорке пробовали издавать ,,Набат", 
^Ьтом „Колокол”, но они скоро были за- 
^тешты властями. 

Многие думают, что в период отсут¬ 
ствия федеративного органа союзы нача¬ 
ли разлагаться, — это не верно. В Детро¬ 
йте, например, в 1917 году было три со¬ 
юза. а к концу 1918 года их было там 
-шесть. Членский состав союзов, что мо¬ 
рю видеть по отчетам с мест, нигде не 
уменьшился, наоборот, он возрастал. 

В феврале 1918 года в Нью Йорке со- 


р*- 

С. Н Мурашю" е Там'жеТв“ “ 

состоялась и консЬепрт, В , Э| ° же время 
юзов Русских Рабочих Федерации Со 

американских ’ властей ‘'на^члено'’ ф Нения 
мали'Іласти 'союзы^б 1919 ™»‘ 

на самом же делГнегмп ликвиди Р ован ы, 

преследований.А’ Н 1 - СМ 0 Т Р Я н а страшные 
Т ч следования и массовые аресты тт,, 

во ждавшиеся диким произволом союзы 

родолжали существовать. В 1920 году 

п Р° и зведены аресты, „„ оотеы 
сс-іаки продолжали существовать Про- 

с етт И Г аЯ ° ТЧеТЫ ” Волны ”> м ы можем про- 
■ сдиіь их существование вплоть до 1926 
года. 

Я коротко и сжато рассказал о деятель- 
иост и кливеландского Союза только до 
ілл года, потому что в этом году я ос¬ 
тавил Кливеланд. Надеюсь, другие това¬ 
рищи осветят деятельность кливеландско- 
і о Союза в последующие годы. Я также 
надеюсь, что товарищи исправят возмож¬ 
ные неточности моей статьи и пополнят 
ее проблемы. В следующей статье я по¬ 
стараюсь дать краткие биографии некото¬ 
рых раоотников кливеландского Союза. 


С. Мурашко. 


„ВОСТОЧНАЯ ЗАРЯ" 


0V 
с 1 .1 


& 


Последние годы перед войной русская 
К* лоде>к ь валом валила в Америку. Цент¬ 
ром. ее оседлости был высоко-иыдустри- 
Г0 Р°Д Питтсбург и его окрестно- 
Ьас Питтсб УР га русская эмиграция 
К сасьівалась по промышленным город- 
„Г Г0 Р аі10на и по шахтам, 
д.. Щахте Р ы обычно приезжали в Питте* 
Щ>^Р Г дважды в месяц. Порядочные папа- 
Юан ЧТ °^ ЬІ ГІ0 ‘ 10>кит ь свои сбережения в 
бол Н Г10МЬ1ТЬСЯ в русской бане, а безза- 
Егпя* аЯ М0 ‘ ] °Д е>кь — попьянствовать, по- 
п п р 0т 1ь в карты или на биллиарде. Так 
гн екала жизнь русских рабочих. 

ном ° ВОт в авг усте месяце 1915 года в од- 
бѵргч И %о УСТО населенн ых районов Питтс- 
бЬчие ^* я и Смолман ул.), заводские ра- 
в Каб ’ Идя с ° своими гостями шахтерами 
ной увидели на окне бывшей бакалей- 
Этот аВКИ надпись : Союз Русских Рабочих. 
Ис ТОпи° МеНТ ^ ЬІЛ новоротным пунктом в 
его оі< И русской колонии Питтсбурга и 
наяиГ СТНОСтей: появилась революцион- 
т °р ая ульт урная рабочая организация, ко¬ 
на ГЬи, Ыст Р° Разрослась и перешла потом 

г РУппа Ве 7° И 28 ‘ я ул ‘ 

Ман у і с ’ с нявшая помещение на Смол- 

Ловек ’у СОСТояла всего навсего из 8-ми че- 

Реди этих восьми было три интел¬ 


лигента: Нейман, Эрмонд и П. Кончин. 
Нейман - латыш, по профессии механик, 
хорошо владел четырьмя языками: латыш¬ 
ским, русским, немецким и английским. 
Эрмонд прекрасно знал русский и фран¬ 
цузский языки. Кончиц, выехал из Мо¬ 
гилевской губернии, окончил в России 
высшее двухклассное училище и здал эк¬ 
замен на учителя земской школы. Эти 
лица организовали при Союзе библиотеку 
из специально подобранных книг, по ко¬ 
торым- давались доклады. Доклады дела¬ 
лись на самые разнообразные темы, но 
цель докладов постоянно была одна и та- 
же: революционная и антирелигиозная 
пропаганда и к ней сводился всякий до¬ 
клад. Если доклад был по астрономии, то 
вовсе не потому, что интересовались звез¬ 
дами, а потому что хотели показать слу¬ 
шателям, что неба нет и богу негде жить. 
Философские книги Л. Н. Толстого лиде¬ 
рами Союза не допускались, они говори¬ 
ли о нем: „хотя он и великий писатель, но 
сумас і п ед ший старик”. 

В члены Союза никого не приглашали 
записываться, членских книжек не было п 
членских взносов не платили. Расходы по 
Союзу покрывались добровольными по¬ 
жертвованиями: каждый вносил сколько 
24 


ИЮНЬ 


гаТи V 1 ?. НИЧеГ ° Не вн '^и*і гого не уппе- 
Предсела’ге'п ЬЦеМ На Него не Указывал:: 

только „а ’собрание^ЕсліГ секретарь 

пГо= ^ааГ/сГГ"™' ” 

Ь В СОЮЗНОМ помещении Лпктялт, 
вали почти все член,, г,,, „У/ докладі> і д ‘ ь 
ли читяті р ' > оюза > которые уме- 

каждый считав и ТуПЗЛИ довольн ° смело, 
книгу чтобы «к, ; 1Т ° достаточ »° прочитать 
уверен что т “7 У ' ШТЬ с Докладом, и был 
Сбит ги товарищи не позволят ему 

нем' ѵже С няги Я < “ оюз сильно разросся: в 
‘2 е нас Іиг ывалось около ЗСЮ членов 

вить 0 Г,ГГ ГруіІпа сумела подгото- 
топов Ьр , человек способных агита- 
бѵп ШЬТе Удивление русской 

ко а с к 11 й Р пр и° И К0Л0НИИ > когда в один пре- 
гдптай кар, Ь В °* ДЬ ка Р тежннков и завсе- 

доклал о Г’ РТЫН Лапицкий . давал 
тропы-, • ° рии Р елигий ; Лапицкий 
с темп Ц С ЛЬ| И час и 45 минут и не сбился 
л- " ѵсская колония перерождалась 

уже Ь 'бм аеузнаваема - Помещение Союза 
е оыло іесным даже для будней по- 

м Т пьски " раздвичные д »и даже для мало- 

театп Ги ° Н0Г0 докладчи ка снимали 
^ атр ; Снимали театр, а не зал потому 

благо пппя бЬ е 10 ЛеГЧе И дешевле Достать 
°Т существованию, так называе- 

- ого. „блю Лоу (голубой закон), по ко- 
горому в праздничные дни театры и каба¬ 
ки должны быть закрыты. 

Когда в город приезжали шахтеры то 

шахтнГ'не ГГ Ие И " НИХ> возв Ращались в 
шахты не с больной головой, как раньше 

а с кипами газеты „Голоса Труда” и с пач- 

брошю Р> которые роспродавались 
на шахтах. 

Работа Союза шла гладко до тех ноо 
пока „Голос Труда” не стал чисто анархо- 
синдикалистским органом. Анархосинди¬ 
калистское направление газеты вызвало в 
старой группе Союза Русских Рабочих, по¬ 
мещавшейся на Форбес ул., раскол. Зонов 
тоже был против такого направления га¬ 
зеты, но не хотел раскола. Вопрос очень 
часто дебатировался на массовых собпа- 
ииях Союза. 

В конце концов, от старой группы от¬ 
кололось некоторое число членов, кото¬ 
рые оформились в новую группу; ’ Зонов 
хотя и был против основной' линии газе¬ 
ты, однако, остался в старой группе и про¬ 
должал состоять ее членом до самой ре¬ 
волюции. Новая группа была стопроцент¬ 
ной анархо-коммунистической группой 
В старой группе, кроме Зонова, были и 
другие противники синдикализма, но они 
считали необходимым работать сообща и 
считали раскол нездоровым явлением. В сентябре 1916 года нпм., 
мунистическая группа уже в два'?* 0 '* 0 »!- 
восходила старую по ‘ числу' Ч д Раза п Ре . 
.ѵже имела печатный станок лл« 0в >‘ о», 
листовок. В это время провдопГ^ни,, 
кновение с редакцией „Голоса т?° Ст °->- 
за отказа поместить в газете г РУ4а «з- 
монда. Одновременно с этим на ТЬю Э Р- 
СКОМ горизонте ПОЯВИЛСЯ Двигоѵи'/ ГСб - Ѵ Р Г - 
торый сыграл значительную по У 4 к °' 
пеишем. расхождении с „Голосом т Дааі ” 
приведшем- к изданию в ПиттсбѵД Уда " 
сточной Зари”. „Во- 

Двигомиров, выходец из Чепниг™ 
ѵоернии, окончил Новозыбковск-п Р СК °“ 
альное училище, принимал участи? Ре ' 
волюции 1905 года, был сослан « Сие, ре ' 
откуда в 1907 году бежал в Амер ИКѵ ? Ирь - 
шел сеое пристанище в редакции Ѵ п НіЬ 
„Великий Океан”, издававшейся в г Ы 
Франциско ІДербаком. Двигомиров тТ 
гал П Р И газете в качестве набоппіик-і Р ^°°' 
сто помещал в ней свои статьи Р В -ш ,,» 43 ’ 
ме он ничего не смыслил. Но вот Я' 
столкнула его с Дебѵпгпѵт /п 
анархистом, пропагандистом- Двдгоми кШ) 
подпал под его влияние и стмЙИ? 

кую статью и ИГ у° МИР0В написал анархичес- 
с ью и хотел поместить ее в в*»™ 

ему ° К ““” Шер6 “ наотрез‘„Й, 

остави Гт - Недолго д умая, Двигомиров 
ставилЩероака и пешком пошел по сіе- 

велиГй бУ о РС Г Над ° сказать, что он был 

тельнмй • рродяга - Он был малотребова- 

го твой СЛИ есіь кака я либо крыша нал 
головой, то не зовите его к себе на ночлег 

нѵжГліГ ВН0 Не аойдет > в постели он не 
гІпЛ ' Я ’ его люб имым лакомством была 
пГГ И гречнева я каша; спиртных на- 
и -°'п Не пил и та ®ак не курил. 

,' ак ’ Двигомиров оставил ідербака и 
шом пошел из Сан-Франциско на во- 
0 П У ТИ он останавливался во всех 
ородах в которых имелись Союзы Рус- 
х ^бочих, и агитировал против всех 
. цествовавших в Америке русских газет. 

сентябре 1916 года он добрался до 
л ^гсоурга и пришел сюда как раз в тот 
еН р’ когда группа не знала как нака- 
ь ” ^ лос т РУДа” за отказ в помещении 
ѵп ТЬИ и Р М ° Н Д а ' Двигомиров нашел вы- 
п д ' . д СТЬІ Р е вечера он громил русскую 
рессѵ Америки; начал с „Русского Голо- 
и „Великого Океана" и кончил „Голо- 
сом ^ руда . Двигомиров сделал вывод, 
по если Союз не издаст чисто анархиче¬ 
скою органа, то все движение превратит- 
, ? !, ~ ѵль - Сейчас говорил он, подходя* 

ии момент для издания такой газеты, 
и ю еіце каждый член союза помнит Д 0 ,’ 

как орган, принадлежавши 11 

всем свободомыслящим элементам, из ь° 
торых состояли Союзы Р\ тских Рабочих, а 
нс одному течению, возглавляемом)' ред ан ' 

Ц ИОННОМ 1/П г гтагт.п. 0 . і у__ Ѵ/лиППІіИ „ * ,дОВ° Л 

/У “ °' с 

У 

’р ;<ѵ< « з: 

^>> Г «< Р М0. 

В в Питтс°^ 

5.5;,»« 

“ Ибо С 

> Н С »"» 

Держался < » 

■*'<ни.- 0Г ЯС В " 

:; уехал ничего 

:.?после Смирнова 

Я своими лекциями 
Ь. Восточной Дари , ь 
П рядовых членов, од 
у,» К.іивеланда в Питтс 
IБронда. который заявил, 
ошские товарищи протг 
Ы пшики. Вследствии 
дна то, что второй номе] 
был уже почти весь і 
Гжом не спешили. Но' 
эдим опозданием. Посл^ 
;;иотг 0 не приступали к 

^пи„ РеДакцию ста 

> "««Ра газет? 6 ™’ Д 
%А А Кт! ’ прис - 

І'ЦГТ "РОЖ, 
>и к сост? Пцы ” ■ 
^ Т, 

Ч П ет: в Рос? Ѵждеь 
с"з”Р»' 

0«ѵ-і Не в Ремч пД Но 

зби Р< 

, ” В °сто ч Д н ? ат Ь( 

ьЧ С ная Заг 

ІЧп^во 0 ИЗв ест Но 

Дч??». 2 р° 3 »р 


,, •ч,. к Тп РК чИ Ю'‘',. у Сеі 


ционной коллегией. Кроме того, 


* ;^Ч 

\Ѵ ^\' И Нрк 0в 

4 ц\ Г1 Ч\, ? е> 
\ 0, Ч С ° б ст аа 

Чі Нб ° '°Да 

ѵ ( а ,.х 


Г| о\^ е а 

ст а >/; а Р?А 

’^Я У Д.)я' ,( ‘Ч 

ь'Х%> 
0 с эЙ* 1 * С ! р -Ѵ ! 

Х І* На „Ч; ДЕЛО ТРУДА 


, ИП0В во всех группах, в которых я 
<И Р ’ тгя недовольные „I олосом 


,,Г 0 , Ро> іь 

;; з? 

г^Ч:, 

н ст агьн , ь 11 ^" 

1ИЛ. Нл“а* 
УРсом (о“!. Сй 

ИСТОМ’ НГ^І 

“г 

ме стить ее в „Вед. 
ак наотрез отк^] 
ДV мая, Двигоми; , 
іком пошел по кі 
лазать, что он бмі 
был малотребоЫ 
ія либо крыша 
'о к себе на ночс] 

■; в постели он 
лакомством бч. 
ша; спиртных & 
а к не курил, 
тавил ІДербак, і 
Франциско на- 
авливался во зА 


лись 


Союзы 


Р.Т 

0’ 


овал против 
іке русски*;' 

он доор 3 ’ 1 
да как Р« ; с 

зн3 вп оѴ®* 


напіе - 1 


каз 

аиров ѵа , 

громи- 1 

, русского 

и кои;'"; І0 і. 
» ^ 

енио I д .ѵ : 

1 ,яо<И 

13 нѴ > 

рИ и ‘ Ѵ , ІЙ , 

сК«Шѵ гУ 

днем - ^ 

, ТО Г "' 


5*1 


ГІ° М имеются недово 
ВМ 03 ,’, 

ЩД а • доклада Дигомирова, недолго 
I 170 біпо созвано деловое собрание на- 
| маЯ 1 передовых членов и это собрание 
Ішовито приступить к изданию анар- 
пР ^пммѵнистического органа под назва- 
Восточная Заря”. Редактором газе- 
яие ‘ б ыл избран Двигомиров. но фактиче- 
Р газеТ у редактировал Эрмонд. Был ку- 
Кен шрифт, сами набирали и 5-го ноябри 
I ] 9 іб Г ода вышел первый номер „Восточ- 
Іой Зари". Передовая статья, написанная 
івигомировым, вызвала бѵрю в редакции 
,Голоса Труда”. В Питтсбург немедленно 
был командирован Смирнов. Спор с ним 
^іел в течении целой недели, дело чуть- 
[ [чуть нс дошло до драки, ибо споры часто 
Д'соскальзывали на личную почву. Даже 
Двигомиров не удержался и сказал Смир¬ 
нову: от тебя несет, как от винной бочки. 
Смирнов уехал ничего не добившись. 
Вскоре после Смирнова приехал Волин, 
который своими лекциями поколебал сЬѵи- 
дагент „Восточной Зари”, т. е. имел влия¬ 
ние на рядовых членов; одновременно с 
-тич из Кливеланда в Питтсбург приехал 
П. Бройда, который заявил, что все кли- 
веландские товарищи против питтсбург¬ 
ской политики. Вследетвии этого, несмо- 
|тггя на ^то, что второй номер ..Восточной 
лани оыл ѵже почти весь набран с его 
вдпѵском не спешили. Номер вышел е 

Ѵ »Г 0П03данием - После второго но- 
С ®'" 0 ме приступали к изданию тпе- 
‘ ѵпппргпп В0Т В Р еМК «ИЮ стали постѵппхц 
№ые йлГ Цт ’ приветы, деньги за ппп- 
статью А а Р ю ГаЗСТЫ ’ п Р ислал большую 
[время в Папилр РеЛ у Н ' п Р°ж ивав| иий в то 
ипиступи-іиЗ ™ ” Хл0пиы ободрились и 
па газеты нп ° ставлению третьего поме¬ 
риться в свет: іГрп” 6 сѵждено было поя- 
люция и Прыг осс ии произошла ге^о- 

С 3оновым заявил-., 

а нѵжи с емХ Ра3бИРаТЬСЯ в де - 

ньбу сообща П единиться и вести бо- 
[Остановлена 3 ” Восточная Заря” была при- 

іг 

Пг, авительствгі°пгг ЗВеСТН0 ' что Временное 
крытие расходов г,У Н0ВаЛ0 деньги на по- 
; Чсс ких эмигрантов в р ОЗВ Р ащ ению полити¬ 
ки» Комитет Го В Ро п ссию - то Питтсбѵпг- 
деле гаі Гю Рус ° КИХ Рабоі 'их от- 
Чи РКову с тпДі к РУССКОМУ консулу 

Г авк и вРо с Р с е „ б ю ° В п а " Ием г,е Р еда т-> дело от- 
® сг ° руки. ка. плп ИТИческих эмигрантов 
1° рѵсекой колони ЛИН п 0му нредставите- 
0|< Рестностей Чип Питтсбурга и его 

не еб0вав ие Комит ВеЖливо отклонил 

е йы яснил кто 1 СТ г’ заявив ’ что он ещо 
Русскую колонию ? ТВеНН0 "редставляст 

Г С °» 3 °в СЛЫХаЛ ' 

- е|це какое-то На- 


родное Вече. 

Действительно, в Питтсбурге существо 
пало Народное Вече, составившееся из ма 
ло кому известных нескольких интеллиген 
тсв и попов. Это Народное Вече выпусти 
ло листовки, извещавшие о массовом ми- 
тпнге. на котором будет выступать редак¬ 
тор ныо-иорского „Русского Голоса” И 
О кун нов. 

Комитет Союза Русских Рабочих по¬ 
нимал, что если ничего не будет предпри- 
і п о с его стороны, то .контроль по от 
правке политических эмигрантов на роди¬ 
ну попадет в руки Народного Веча. Было 
решено, чтобы каждый член Союза при- 
сѵтствовал на митинге Народного Веча. 
Мчіиы состоялся в громадном зале, имев¬ 
шем 3,000 мест, и этот зал был набит бит¬ 
ком. I Ісрвым выступал бывший священ¬ 
ник Авралов, его выслушали, хотя он ни- 
1(1 ( > п х г но і о не говорил, а только испове- 
дывался перед публикой и об яснял что 
он больше ѵже не поп. За ним выступил 
Окунцов. При его появлении поднялся 
ШУМ и крик. Для предосторожности устро- 
ні с, іи митинга имели наряд полиции, но 
полиции не пришлось вмешиваться _ по¬ 

ложение спас Двигомиров. Он взошел 

стов Я Р ѵ б Пп У И ВС< ‘ стихли - в нескольких 
словах Двигомиров раз’яснил из каких лю¬ 
ден состоит Вече и предложил разойтись 
и митинг разошелся. 

На другой день питтсбургские газеты 
расхваливали Двигомирова. На следѵю- 
і'Пш лень после митинга Комитет опяті 
послал делегацию к консулу. На этот тч 
консул согласился передать контроль но 
отправке на родину Комитету Союзов Р 

па 5 оП:' СМЯЛ ДЛЯ Ком "тета помещение 
глЛгогпТ 0 И ѴСТановил телефон. По 

«ХГ: вопроса о°с?д"б е 
имущества Союза. С 0 с - ѵдьбс 

П с^ ж "і ™«*» д »Р»мть 

ш д, йдзж гь Принято! 

проданы, а книги п «!! МОт ором были 
нами. Нейм.ін ч азделены хгеждѵ цд с . 

миров уехали в Россию г ончиц .. и Двиго- 

Зонов остался в КоГтете Гпп партией : 

Других ехать как можно Д™ ПОдз У ж ивал 
ворил он, когда я уеду ° I РС6 ’ а то - в о- 

к чуждым элементам иАп огт Р п 0ЛЬ По Р ейд ет 

Однако отправка скоро й, тесьЗдесь - 
влена и сам Зонов прит-ІЗ , п Р и °стам 0 - 
Сі| и жить в Америке иокАе” ° ЫЛ остать - 
амепикаиское правительств^ 0 не выслало 
Та кова в общих чертах Бо Ф°оте. 
сточной Зари”. ‘ ист °рия ,,Во- 


I ромы КО. 

26 


ИЮНЬ — АВГУСТ 


Материалы к изучению русского анархм 
ческого движения в С. III. и Канаде (Продолжение) 


V. 

С’ЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ. 

1 . 

С’ЕЗДЫ СОЮЗОВ РУССКИХ РАБОЧИХ. 

1-ый С'езд состоялся 1—7 июля 1914 г. в Де- 
тройте, Мич. На с езде присутствовало 14 делега¬ 
тов от 22 организаций с членским составом в 486 
человек. 

Я-ой с’езд состоялся в Балтиморе 1915 г. 

3- ий с езд состоялся в 1916 г. в гор. Кливеланде, 
Огайо. 

4- ый с’езд состоялся в январе 1918 года, в 
Нью-Порке. Количество делегатов с’езда и чи¬ 
сленность федерации нами не установлены. К фе¬ 
дерации в это время принадлежало 14 союзов. 

Экстренный с’зд (совещание) состоялся 5 фе¬ 
враля 1918 г. в Нью Норке. Количество делега¬ 
тов с езда и численность федерации нами не уста¬ 
новлены. Федерация в это время состояла из 19 
союзов, из коих 12 были представлены на с’ездо; 
кроме того, на с’езде присутствовали делегаты 10 
дружественных организаций. 

5- ый с зд состоялся в январе 1919 г. в Нью Ирке 

Районная Конференция состоялась 19 июля 1919 

л в Нью Норке. Конференция выработала поря¬ 
док дня 6-го с’езда, который, благодаря палмеров- 
ским погромам, не состоялся. 

СОВЕТЫ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ. 

Советы Рабочих Депутатов существовали в сле¬ 
дующих городах Соединенных Штатов: Нью Иорк, 
Бетлегем, Филадельфия, Балтимора, Питтсбург, Клч- 
веланд, Детройт, Бриджпорт, Сан-Франциско. 

2 . 

ОБЩЕКОЛОНИАЛЬНЫЕ С’ЕЗДЫ. 

1- ый Общеколониальный с’езд состоялся 1 -I 
февраля 1918 г. в Нью Норке. 

2- ой Общ,еколониалыіый С’езд состоялся 6—9 
января 1919 г. в Нью Норке. 

3- ий Общеколониальный С’езд состоялся 6—9 
марта 1921 г. в Нью Норке. На С’езде было пред¬ 
ставлено около 10,000 организованных руских ра¬ 
бочих. С’езд признал газету „Американские Изве¬ 
стия ’ своим официальным органом. 

Конференция организаций, примыкавших к „Аме¬ 
риканским Известиям ’, состоялась 15-го октября 
1922 года. 

Вторая Конференция организаций, примыкавших 
к „Американским Известиям”, состоялась в октябре 
1924 г. в Нью Норке. 

Конференция организаций, примыкающих к га¬ 
зете „Рассвет” состоялась 15 марта 1925 г. в Нью 
Норке. 

Конференция организаций, примыкающих к га¬ 
зете „Рассвет”, состоялась 15 июня 1925 і. в Нью 
Норке. 

Конференция организаций, примыкающих к іа- 
зете „Рассвет”, состоялась 15 окіября 1925 і. в 

Нью Норке. 


Конференция организаций, примыкающих 
зете „Рассвет’, состоялась 30 мая 1926 г. м г/ 
Норке. Конференция была посвящена вопрос^ 
наборных машинах. 

Общеколониальный С’езд (шестой) состояли о 
октября 1926 г. в Филадельфии. На этом с’сз^ 
организации, примыкавшие к газете „Рассвет”, т V 
Прогрессивные общества, об’единились с общест'щ.' 
ми взаимопомощи, образовав в последствии РООВ 
Конференция организаций, приобревших набор, 
ные машины, состоялась 13 февраля 1927 г, в Нмп 
Норке по вопросу о судьбе наборных машин 

3 . 


С’ЕЗДЫ ФЕДЕРАЦИИ АНАРХО-КОММУНИСТИЧГ> 
СКИХ ГРУПП. (Федерация „Волны”) 

Первый С’езд состоялся 17—18 апреля 1920 г 
С’езд происходил нелегально. На с’езде присут¬ 
ствовало 7 делегатов, представлявших детройтский 
(7 групп), питтсбургский (3 группы), кливеланд- 
ский (13 групп), чикагский (одна группа), вискан- 
с и некий район (одна группа) и Канаду (2 группы). 

Второй С’езд состоялся 15—16 августа 1920 г. в 
Детройте. 

Третий С’езд состоялся в марте 1921 года. Сезл 
происходит нелегально. На с’езде присутствовало 
18 делегатов: 10 дел. от 17 групп, 7 дел. от райо¬ 
нов и один от редакционной коллегии. В Федера¬ 
ции в это время насчитывалось около 51 группы. 
С’езд продолжался 4 дня. 

Конференция районов: Нью Норка, Филадель¬ 
фии, штата Коннектикут и окрестностей состоялась 
26 июля 1921 года, вероятно, в Нью Норке. На кон¬ 
ференции были представлены 13 групп Конферен¬ 
ция постановила выпустить „Манифест Анархистог,- 
Коммуннстов” на русском и английськом языках в 
количестве 10.000 экземпляров. Манифест был вы¬ 
пущен в 1922 г. от имени Федерации Анархо-Ком¬ 
мунистических Групп С. Ш. и Канады, Английских 
Анархо-Коммунистических Групп С. Ш. и Канады и 
Укоаинскх Анархо-Коммунистических Групп С. Ш 
и Канады. 

Четвертый С’езд состоялся 24 ноября 1921 годи. 
В Федерацию входило 60 групп в Соединенных 
Штатах, каждая численностью в 8—10 человек, и 15 
групп Канады, каждая численностью 5—8 человек. 

Пятый С’езд состоялся, вероятно, в мае 192о 
(См. резолюции с’езда в №42 „Волны”, за июнь 
1923 г.). На с’езде присутствовало 9 делегатов от 
групп и один от редакционной коллегии, предстаь 
лявших 29 групп. На этом с’езде было решен 0 
работать вместе с ,.Американскими Известиями 
Это последний с’езд Федерации. Согласно отчета^ 
і рупп, участвовавшим иа с'езде, „Волна Р асП ^ 
страиялась ими в количестве 650—800 экземпляру 


ПГП*Ш 


Всякая диктатура—деспотизм: б°Р нТ 
против фашизма, разоблачайте б° ЛІ> е 
внстскую диктатуру и боритесь против 

л О ТРУДА 4. 


: "Ч 


чМ 


'II) 


'ест. 


V 


ой) , 

'■ Ц \і 

<ч, 

"ЧЛ 

**Ч 1 

18 "ЧѴ *■ 

-;Л 
на "«( 
"“Швд Д(ч 

,упп “>. 

'? ГІ,Ѵ »'ЗІ. г. 
ѵ ‘ н «Ѵ(.’г*, 
»авг 

:с ® гол с 0 

*Де присутгтіз 
іп, 7 дед. от •; 
ілегни. В Фев 
ОКОЛО 51 г?ч 


гнПИИ ФЕДЕРАЦИИ РУССКИХ АНАРХО- 
«ОН^ыгтИЧЕСКИХ ГРУПП СОЕДИНЕННЫХ 
Ѵ ,УНИ ШТАТОВ И КАНАДЫ 

(Федерация „Дела Іруда ) 

1ЬІ , ая Конференция состоялась 25 де- 
УчР едии ’ На конференции были представлены 
<збР я і92 ',_ )і І . і конференция положила основание су- 
6 ГР> ПП * й ныне Федерации Русских Анархо-Ком- 
щес тВ > ю1Ц с е ких і'рупп Соединенных Штатов и Ка- 
Щ^зДстной ныне как федерации „Дело Труда”, 
"ильное название федерации было: „Феде- 

Г. А.пркистов Северной Америки”. 

р; "ко иференшія федерации 1—2 января 1927 г. На 
Теренции приняли участие 8 групп. Резолюции 
Считаны отдельной листовкой. 

* конференция Федерации 30 ноября 1927 г. См. 
К Труда” № 32 за январь 1928 г. Районная 
Тонферениіія Огайского Района состоялась 8 апре- 
I 19 23 , Резолюции напечатаны в „Дело Труда”, 


№ 37 -38, иняь-июль 1928 г. 

Конференция Федерации 9—10 апреля 1929 г. Ре¬ 
золюции напечатаны в „Дело Труда” № 46_47, 

март-апрель 1929 г. На конференции были деле- 
іліы оі 7 городов, от 7 были получены письмен¬ 
ные решения. (Продолжение следует). 

ПОПРАВКА К МАТЕРИАЛАМ О „ВОЛНЕ” 

Уважаемые товарищи, прошу вас, в ин¬ 
тересах исторической истины, восстановить 
следующее: 

В № 101 „Дела Труда”, в заметке тов. 
Ф. Дана о журнале „Волна”, между про¬ 
чим, сказано, что журнал редактировался 
мною от 7-го по 12 или 13-й номер. В 
действительности же я редактировал „Вол¬ 
ну”, начиная с № 12-го по № 18-й включи¬ 
тельно. 

С товарищеским приветом 

Л. Лазарев (Л. Липоткин). 


ПИСЬМА И ОТЧЕТЫ 


ІИ 


\$\і 


ноябр 8 

в 

№ 


ІП 

и ’й 

ГНО. в .. Уі . 

в 0.1^ ' * 

" 0 де^ 

|Л° „ ^ 

0 1.1 еГі!І 

0 е 
■ зД 

& 

и! 

>/ 
^ п 


ВЫНУЖДЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В „Американских Известиях”, от 3-го июня, по¬ 
мещен слишком претенциозный и несоответствую¬ 
щий действительности „Протокол Конференции 
ірогрессивных Организаций и Групп „Дела Труда” 
и „Пробуждения” 111т. Коннектикут, состоявшейся в 
г. Гартфорде 15-го мая с. г. ’. В „Протоколе” пре¬ 
жде всего указано, что „присутствовало 10 дсле- 
ітов”. Дальше перечисляются организации, ірѵп- 
пы и имена присутствоваших на конференции то¬ 
варищей. 

И виду того, что инициаторы созыва данной Кон¬ 
ференции действовали в силу своего желания до¬ 
вести до конца об единение делотрудовцев с прс- 
бужденцами, то, само собою разумеется, никакие 
организации неимеющие ничего общего с анархи¬ 
ческим движением не были представлены на Кон¬ 
ференции, а были лишь представители от двух нью- 
иоркских групп: „Дело Труда” и „Пробуждение . 
Когда давались отчеты с мест, то говорилось о де¬ 
ятельности групп, а не отделов или организаций. 
Доказательством этому является тот факт, что Ро¬ 
дек, давая отчет, ни слова не сказал, что он пред¬ 
ставляет 62 Отдел РООВА, а лишь отметил: „...что 
11 последнее время группа „Пробуждение” г. Нью 
Ьрнтона активного участия в работе не принима¬ 
ла . Зурич тоже не представлял 54 Отдела, ничего 
° нем не говорил, а лишь подчеркнул: „...что в о4 
Отделе группы нет и товарищи действуют инди¬ 
видуально, поддерживая „А. И.” Значит два оі- 
дела РООВА произвольно втиснуты в протокол. 
Таким же порядком и группа „Пробуждение і. 
Нью Бритон попала в „Протокол”, ибо, по заявле¬ 
нию Родека, она „активного участия в работе нс 
■принимала”. А это значит, что группа нс суше- 
■ствовала и не существует и что Родек прсдстав- 
Лял на Конференции самого себя. Что касается 

! |Д в >х других товарищей из Нью Бритона (Новик 
^Р а Ун), то они тоже были на Конференции как 
отдельные лица, заинтересованные в анархическом 
Движении. Тов. Кривошей сам заявил, что „но- 
Иа Конференцию случайно, будучи в 1 артфор- де по своим личным делам”. Тов. Буркевич присут¬ 
ствовал в качестве гостя, о сем было заявлено мною 
и подтверждено самим Буркевичем. Итак, на Кон¬ 
ференции было только два делегата от двух нью- 
иоркских групп, Данилюк и Музыка, остальные 8 
участников Конференции никого не представляли 
и присутствовали иа конференции просто как за¬ 
интересованные в той или иной мере анархичес¬ 
кой деятельностью. 

Возникает вопрос: зачем составителям „Прото¬ 
кола" понадобилось подтасовать факты? На этот 
вопрос дает ответ сам „Протокол”, в котором указа¬ 
но: „По поводу ’А. И ” Конференция вынесла едн- 
ногласное решение; поддержать рабочую іазегѵ 
,,А. И.” к?к морально, так и материально (за исклю¬ 
чением Данилюка, делотрудовца)”. Обратите вни¬ 
мание иа эту соломонову мудрость составителей 
,,1 Іротоко.іа”. Сказано: „вынесено единогласное 
решение” и тут же добавляется: „за исключением 
Данилюка, делотрудовца . Значит, „единоі ласно- 
іо решения не было раз был один против и было 
бы лучше сказать: большинством голосов. Но это 
не все. Составители „протокола” стараются пока¬ 
зать, что на Конференции был только один дело- 
трудовец, а остальные 9 участников горячие сто¬ 
ронники „А. И.” и приспешники Рубежанина. Мы 
считаем нужным отметить, что ни Буркевич, ни Кри¬ 
вошей, которые являются членами Федерации „ДГ , 
ни Зурич, посторонний движению человек, и все 
другие товарищи, за исключением Музыки, Педа- 
сюка и Родека, ни в какой мере не проявляли па 
Конференции любви к Рубежанину и к его корми- 
лице газетке „А. И.” Дело было проще: Педа- 
сюк инее предложение вынести решение о поддер¬ 
жке ,А. И.” Музыка поддержал предложение, Д а - 
пн.тюк запротестовал, Родек в ответ на протест Да¬ 
нилюка заявил: „нас большинство”, Зурич, как 
председатель, занес предложение в „Протокол . 
Три сторонника колониальной газетки против од¬ 
ного делотрудовца Данилюка вот вам и единоі лас- 
нос решение. 

Но шутить с такого сорта людьми мы не на- 28 


ИЮНЬ - АВГУСТ мерены. Мы напомним им, что с тех пор, ка 
чались переговоры по объединению делоірудо 
с пробужденцами, было созвано три общих Конф - 
ренции и на каждой из них Федерация „Дело 1 р>- 
да” была представлена большинством делегатов и 
письменными решениями с мест. И тем не мсііес 
никому из делотрудовцев не пришла в голову 
мысль вносить предложение о поддержке журнала 
„Дело Труда”. Ведь ясно, что принятие такого ре¬ 
шения на общей Конференции в угоду одной сто¬ 
роне было бы попранием элементарных прав мень¬ 
шинства большинством. Но Рубежанинские прия¬ 
тели не были в состоянии понять эту простую ис¬ 
тину и полезли напролом. 

Впрочем, мы не собираемся бросать в них кам¬ 
нями, ибо мы сознаем, что имеем дело с простыми 
добродушными парнями, запутавшимися в тенетах 
рассветовщины. И. Данилюк. 

Сантафэ, Аргентина. 14-го марта. — Дорогие то¬ 
варищи, анархо-коммунисты, очень вам благодарен 
за присланные номера журнала „Дело Труда”. Не 
только я сам прочитал их все, но читал их, начи¬ 
ная с № 95, партийным и безпартийным русским, 
украинским и польским эмигрантам. В чтении жур¬ 
нала я нашел утешение для своей души. Даже 
многие коммунисты и те говорили, что здесь пра¬ 
вда. 


тив фашистского правительства и помещиков 
многих местах крестьяне отказываются п , 
арендную плату и полиция безжалостно выб^ 1 ** 
вает их сдавно насиженных мест и обработ-^^* 
полей, часто не дав времени собрать жалкое^ 1 * 
жицкое имущество. Заброшенные в далекие 
крестьяне живут среди дикой природы и в у с СТСПМ ’ 
ях не менее дикого полицейского и хозяйского^* И 
извола: помещик является и хозяином и суд !^°" 
делает все, что ему угодно. Крестьяне и батп И 
чтобы не умереть с голоду, вынуждены перекоГ’ 
вывать с одного места на другое. 

Мы, русские, белорусские и украинские эмигр п 
ты Аргентины, шлем „Делу Труда” пожелание * ** 
праздновать и трехсотый номер и иметь в наших 
анрахо-коммунистических, рядах миллионы рабочцѵ 
тружеников. Пролетариат Аргентины шлет при 
вет всем тем товарищам, которые работают на п * 
л ь з у а н а р х о - к о м м у ш і з м а. 

С пролетарским приветом Николай Антонович 


Я долгое время нахожуть без работы, надеюсь 
достать временную работу по уборке кукурузы. 
Как юлько заработаю пару сентов, немедленно вы¬ 
шлю деньги за полученные журналы. А пока про¬ 
шу вас, товарищи, продолжать посылку журнала: 
хоч\ зн<п ь все, что в вашем журнале пишется про 
русских рабочих и рабочих других стран, как ос- 
поводиться от капиталистического ярма, под кото¬ 
рым пролетариат стонет столько веков, и каким 
путем мы, рабочие, которые все создают и ничего 
ие имеют, можем добиться своих прав, добиться 

права на кусок хлеба и на крышу для себя и сво¬ 
их детей. 

Читаю ваш журнал, маленький, по сравнению с 
буржуазными журналами, но сколько правды про 
летарско правды в написанных товарищи с^- 
Как же не поддержать свой рабочий опп„ 

5ГГГ: ЙП гг Т 

пе нужно было бы покупать черносотениі 
как „Украина", „Польский Курьер” и по 
знать что делается на свете котоштр ’’ ЧТобы 
"жми, ксендзами и буржуазией стараются ° П °* 

» обезоружить „ас своими статьями. СМНИТЬ 

а ючие И крестьяне Аргентины все 
больше чувствуют трагедию безработиц 6 " 

не хочет покупать наш труд, нанимать НИКТ ° 

’ столице десятки тысяч рабочих с' 4 чГ Работ *'- 
ДО поздней ночи бродят по ѵлиіпм / ‘ УТра 

кой-нибудь работы и возвпяш ' ||ОИсках ка- 
-меется дом) голодными и утГлеиш, Д ° М ° Й (есл " 

МЫе смутной надеждой на завтрашней *, С °' рсі,ае - 
Дн крестьян недовольство приним-і ЛиіЬ ' Срс " 

МаССО,,, * ІЙ — р - иелые «Гн^ос^ГГ: 


Нью Йорк, 24-го мая. — Уважаемые товарищи 
посылаю на „Дело Труда” 24 дол. и 75 сентов. Эта 
сумма составилась следующим образом от 42-г 0 
Отдела РООВА 14.75, от нью-йоркской группы — 
5 дол. за проданные журналы и 5 дол. членских 
взносов. А. Свободин. 

Акрон, 18-го мая. — Уважаемые товарищи, по¬ 
сылаю вам чек на 14 дол. 75 центов. Означенная 
сумма получилась от розыгрыша картины, пода¬ 
ренной тов. Соловьевым, из Кливеланда, 42-му От¬ 
делу РООВА г. Акрона. Отдел постановил кар¬ 
тину разыграть и вырученные деньги послать в 
фонд „Дела I руда . После долгих оттяжек ро- 
зьпрыш состоялся 15-го мая. Картину выиграл тов. 
ГІ. Иванюк. С пожеланием вам всякого успеха 
Финансовый секретарь 42-го Отдела РООВА 

Павел Краснолобов. 

I едакция „Д.Т. ’ приносит 42-му Отделу сер¬ 
дечную благодарность. 

Юнгстаун, 20-го мая. — Уважаемые товарищи, 
прилагаю при сем денежный перевод на сумму де- 
сяіь долларов. Означенная сумма составилась сле- 
Д> °бразом: за проданные журналы „ДГ 

№№ 100 „101) _ з.ОО и в фонд ,",ДГ - 7.00. 
0НД жертвовали следующие товарищи: К. Кон- 
С Ган г 1.00, С. Кандрук — 1.00, Н. Судик — 1.00, & 

Шм _ ИТ '.А 00 и П. Кем - 1.00. Всего - 7.00. 

) етроит. 2-го июня. — Уважаемые тов. в сем 

кіГ'нл Тт ЫЛШ ° ,С> лол -> вырученные от продажи 
” * Десятилетие 14-го отдела РНзОВа 

1Г НИ Дост °евского было ознаменовано пикником, 

- то Р°м я и распродал все журналы. На пикни- 
Во ,'" ,ИС Ѵ, С 1 " ОІ!али чикагские гости — Раскатов в 
шественное?» ПЫСТ о ПаЛИ ' Раскатов сворил об об- 

ч , ’ 3 Полос о мещанском благополѵ 

и Р из ывал идти в торговлю и богатеть. Что 

бои °^ І1ТЬ ’ замечательный совет рабочим: все Р я ' 
б°чие должны стать купцами... 

Л ^ т °в. приветом Ф. Коваленко, 

покт т 0ИТ> *" го июня * — Посылаю вам 1 Д° л - 111 
Таней*/ 6 ^ 1СХ0Д0в по карточке покойного тон. 
жайшем еЙЧас не Работаю и думаю, что » бл,! ’ 
ЙШеМ ,(рйме »и „е смогу послать еще. 

С тов. приветом М. М*